ПочетнаБезбедностОперативни директиви
  
1Оперативна директива за безбедност  (11.07.2019)
2Оперативна директива за безбедност  (25.03.2019)

3Оперативна директива за безбедност за впишување на воздухоплов кој не е регистриран во регистарот на водухоплови на Република Македонија
4Оперативна директива за признавање на EASA одобренија за PART 145 Организации, само Организација, додаток на Уверение за тип (STC), модификации (Modifications) и поправки (Rapairs), издадени или одобрени од други држави
5Оперативна директива за меѓусебно прифаќање на уверението за пловидбеност или дозвола за лет на историски воздухоплови на земји членки на ECAC во Р. Македонија
6Oперативна директива за безбедност за дефинирање на непрекината работа на контролори на летање
7Оперативна директива за безбедност за продолжување на рок на важност на дозволи и уверенија
8Оперативна директива за безбедност за транспонирање на документите на ICAO со PANS статус (АЦВ бр. 10-888/1 од 30.09.2020)

9 Оперативна директива за безбедност за транспонирање на амандман 10 на ICAO Анекс 16, Том II (АЦВ бр. 10-950/1 од 15.10.2020)

10Оперативна директива за безбедност за транспонирање на амандманите од 76 до 79 на ICAO Анекс 3 (АЦВ бр. 10-1004/1 од 28.10.2020)

11Оперативна директива за безбедност за транспонирање на амандманите од 86 до 92 на ICAO Анекс 10, Том I (АЦВ бр. 10-1005/1 од 28.10.2020)
12Оперативна директива за безбедност за транспонирање на амандман 9 на ICAO PANS ATM Doc.4444 (АЦВ бр. 10-1030/1 од 05.11.2020)

© Copyright 2019. All Rights Reserved

Developed by Unet