Аеродроми во Република Македонија

 • |

Мрежата од аеродроми во Република Македонија се состои од: 

 • Два аеродроми за меѓународен воздушен сообраќај:
  - "Александар Велики" - Скопје и 
  - "Св. Апостоп Павле" - Охрид
 • Пет спортски аеродроми со тревнати полетно-слетни патеки: 
  - Скопје - Стенковец, 
  - Куманово, 
  - Штип, 
  - Битола и 
  - Прилеп, адекватни за сите типови на спортска авијација. 
 • Шест леталишта за авиони на стопанска авијација, кои вршат услуги главно за земјоделието и шумарството:  Логоварди Битола, Даме Груев Битола, Сарандиново Прилеп, Црвени Брегови Неготино, Каратманово Велес и Пеширово Св. Николе.

      Аеродром Александар Велики- Скопје

Полетно-слетната патека на скопскиот аеродром е со должина од 2.450 m и ширина од 45 m, со систем за таксирање и платформа со 15 паркинг места за сите типови на авиони, почнувајќи од генералната авијација, до B747 и AN 124.

Aleksandar Veliki

Аеродромот се наоѓа на 25 km оддалеченост од градот, на надморска висина од 238 m и референтна температура на воздухот од +29 целзиусови степени (во Јули). Во текот на зимските месеци, особено во февруари, на аеродромот е зачестена појавата на смалена видливост поради сумаглица и магла.Една од поголемите реконструкции на аеродромот датира од 1996-1997 година, кога е инсталирана целосна светлосна сигнализација за аеродром од втора категорија, како и други градежни работи и интервенции со кои се овозможи полетување, слетување и прифат на скоро сите типови на авиони.

Аеродром Св. Павле Апостол Охрид

Полетно-слетната патека на аеродромот "Охрид" е со должина од 2.550 m и ширина од 45 m, заедно со 13 паркинг места за разни типови на авиони, од генерална авијација, па до авиони од типот на TU 154.

Sv. Pavle Apostol

Аеродромот е оддалечен 9 km од градот, а се наоѓа на 708 m надморска висина. Референтната температура на воздухот изнесува +27,7 целзиусови степени (во август).Последната реконструкција на охридскиот аеродром беше изведена во текот на 2004 година, кога беше инсталиран нов светлосен систем за прва категорија, заедно со нов систем на приодни светла. Останатите особини и можности на аеродромот овозможуваат полетување, слетување, маневрирање и прифат на авиони од најмала категорија, па до референтниот TU 154 тип.

Оператор на аеродромите

Оператор на аеродромите во Република Македонија отворени за меѓународен воздушен сообраќај е "ТАВ МАКЕДОНИЈА" ДООЕЛ кој ги превзема аеродромите на 01 Март 2010 година од предходниот оператор АД "АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА". 
Контакт информации можат да се најдат на: 
www.airports.com.mk и на www.tavairports.com


 

 

 • CAA Macedonia
 • |
 • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
 • |
 • Phone + 389 2 3114 046
 • |
 • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika