Регистар на субјектите на воздухопловна индустрија од АЦВ

  • |

1. Уверенија за персонал за обезбедување од дејствија на незаконско постапување

2. Сообраќајни пилоти на авион

3. Сертифицирани воздухопловни пристаништа, летишта и терени

4. Прифат и опрема на ВПП со важечко дозволи

5. Приватни пилоти на авион

6. Поставување, одржување, контрола и мониторирање

7. Помошници на контролори на летање со важечки дозволи

8. Пилоти на ултралесен авион

9. Пилоти на слободен балон

10. Пилоти на параглајдер, змај и слободен балон

11. Пилоти на змај

12. Пилоти на едрилица

13. Овластени субјекти кои вршат специјализирани услуги со воздухоплов

14. Овластени авиопревозници кои вршат превоз за сопствени потреби

15. Метеоролошко обезбедување во воздушна пловидба

16. Лица со уверение за стручна оспособеност на одделение за проток и регулирање на сообраќај

17. Лица со уверение За стручна оспособеност на АИС персонал

18. Лица со дозвола за падобранец

19. Лица со дозвола за авиодиспечер 

FLIGHT DISPATCHER LICENCE

20. Листа на организации и центри за обука на воздухопловен персонал

21. Лекари поединци овластени да вршат здравствени прегледи

22. Контролори на летање ATCONTROLLER

23. Комерцијални пилоти на авион

24. Воздухопловни механичари

25. Воздухопловни инженери за техничка подготовка со важечки дозволи

  • CAA Macedonia
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika