Безбедност

 • |

Главните регулаторни функции на Агенцијата за цивилно воздухопловство се однесуваат на обезбедување на безбедносно работење на субјектите на воздухопловната индустрија како и на безбедно одвивање на целокупното воздухопловство во Република Македонија.

Агенцијата за цивилно воздухопловство има регулаторни функции поврзани со безбедноста во сите области во воздухопловството односно летачки операции, пловидбеност на воздухоплови, аеродроми и навигација и се однесуваат на:

 • издавање на уверенија на субјектите на воздухопловна индустрија за обавување на некоја воздухопловна дејност во горенаведените воздухопловни области;
 • издавање на дозволи, овластувања или иверенија за стручна оспособеност на воздухопловен персонал;
 • овластување на организации и центри за обука на воздухопловен персонал;
 • овластување на здравствени установи или лекари поединци за да вршат здравствени прегледи на воздухопловен персонал;
 • иницијален и континуиран надзор на субјектите на воздухопловната индустрија;
 • испитување на воздухопловни инциденти со цел превенција на загрозувањата на безбедноста во воздухопловството;
 • преземање на казнени мерки против сторителите на прекршоци и повреди на одредбите од прописите од областа на воздухопловството.

Регулаторните функции на Агенцијата за цивилно воздухопловство поврзани со безбедноста произлегуваат од Doc.9734 – Safety Oversight Manual на ICAO и се дел од безбедносниот надзорен систем на Република Македонија.

 

ДОКУМЕНТИ:

- Договор помеѓу АЦВ и ЕАСА

 

 • CAA Macedonia
 • |
 • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
 • |
 • Phone + 389 2 3114 046
 • |
 • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika