Пилоти на авиони

  • |
Област Назив на образецот Код на образец
ОПШТИ
обрасци
за пилоти
Барање за издавање на потврда за важноста на дозвола/овластувања LIC/А-1
Барање за издавање на потврда за немање незгода /инцидент LIC/А-2
Барање за издавање на дупликат дозвола на летачки персонал LIC/А-3
Барање за признавање на знаење и искуство стекнати во воена служба LIC/А-4
Барање за впишување на знаење на англиски јазик за пилоти на авион LIC/А-5
Барање за издавање на специјални овластувања/авторизација/ валидација (авион) LIC/А-6
Барање за вонреден термин за полагање на теоретски испит за PPL-A, CPL-A, IR-A, ATPL-A, испитувач на авион, конверзија на национална летачка во JAR дозвола, конверзија на странска летачка во JAR дозвола и валидација на странска летачка дозвола LIC/А-72
Барање за издавање /трансфер на дозвола согласно JAR FCL 1.065(d)/ трансфер на овластување согласно JAR FCL 1.240(5,6,7)/овластување за летање по инструменти/овластувања за летање на класа/тип (авион) LIC/А-73
Барање за издавање на Потврда на членови на екипаж СМС (Crew Member Certificate) LIC/А-74
Барање за замена  на образец на дозвола на летачки персонал LIC/А-75

Барање за назначување на испитувач за спроведување на испит за вештина/практична оспособеност за пилоти на авион/хеликоптер

LIC/A-76

Барање за издавање на дупликат на издаден документ од страна на АЦВ на Р. Македонија

LIC/A-77
PPL-A Пријава за полагање на теоретски испит за стекнување на дозвола на приватен пилот на авион PPL-A LIC/А-7
Изјава за избор на јазик за полагање на теоретски испит за PPL-A LIC/А-8
Пријава за полагање на практичен дел од испит за стекнување на дозвола на приватен пилот на авион PPL-A LIC/А-9
Потврда за исполнување на условите за пристапување кон практичниот дел од испит за стекнување на дозвола на приватен пилот на авион PPL-A LIC/А-9а
Поднесок и извештај за практичен испит за стекнување на дозвола на приватен пилот на авион PPL-A LIC/А-10
Листа на проверка за практичен испит за стекнување на дозвола на приватен пилот на авион PPL-A LIC/А-11
Барање за издавање на дозвола на приватен пилот на авион PPL-A LIC/А-12
CPL-A Пријава за полагање на теоретски испит за стекнување на дозвола на комерцијален пилот на авион CPL-A LIC/А-13
Пријава за полагање на тпрактичен испит за стекнување на дозвола на комерцијален пилот на авион CPL-A LIC/А-14
Потврда за исполнување на условите за пристапување кон практичниот дел од испит за стекнување на дозвола на комерцијален пилот на авион СPL-A – интегрирана обука LIC/А-15
Потврда за исполнување на условите за пристапување кон практичниот дел од испит за стекнување на дозвола на комерцијален пилот на авион СPL-A – модуларна обука LIC/А-16
Потврда за исполнување на условите за пристапување кон практичниот дел од испит за стекнување на дозвола на комерцијален пилот на авион и овластување за летање по инструменти СPL/IR -A – интегрирана обука LIC/А-17
Потврда за исполнување на условите за пристапување кон практичниот дел од испит за стекнување на дозвола на комерцијален пилот на авион СPL-A ATP-A – интегрирана обука LIC/А-18
Поднесок и извештај за практичен испит за стекнување на дозвола на комерцијален пилот на авион CPL-A LIC/А-19
Листа на проверка за практичен испит за стекнување на дозвола на комерцијален пилот на авион CPL-A LIC/A-20
Барање за издавање на дозвола на комерцијален пилот на авион CPL-A LIC/A-21
IR-A Пријава за полагање на теоретски испит за стекнување на овластување за летање по инструменти IR-A LIC/A-22
Пријава за полагање на практичен дел од испит за стекнување овластување за летање по инструменти IR-A LIC/A-23
Поднесок и извештај за стекнување овластување за летање по инструменти IR-A LIC/A-24
Листа на проверка за практичен испит за стекнување на овластување за летање по инструменти IR-A LIC/A-25
Барање за продолжување/обнова на важноста на овластувањето за летање по инструменти IR-A LIC/A-26
Потврда за исполнување на условите за пристапување кон практичен дел од испит за стекнување на овластување за летање по инструменти IR-A – модуларна обука LIC/A-27
Барање за впишување на овластување за летање по инструменти IR-A LIC/A-28
ATPL-A Пријава за полагање на теоретски испит за стекнување на дозвола на сообраќаен пилот на авион ATPL-A LIC/A-29
Пријава за полагање на практичен испит за стекнување на дозвола на сообраќаен пилот на авион ATPL-A LIC/A-30
Потврда за исполнување на условите за пристапување кон практичен дел од испит за стекнување на дозвола на сообраќаен пилот на авион ATPL-A LIC/A-30а
Поднесок и извештај за практичен испит за стекнување на дозвола на сообраќаен пилот на авион и стекнување на овластување за тип на повеќеморен авион со повеќечлен екипаж
ATPL/TYPE RATING/MPA
LIC/A-31
Листа на проверка за практичен испит за стекнување на дозвола на сообраќаен пилот на авион и стекнување на овластување за тип на повеќеморен авион со екипаж од повеќе пилоти
ATPL/TYPE RATING/MPA
LIC/A-32
Потврда за завршена обука/курс за соработка на екипаж составен од повеќе пилоти – МСС Training LIC/A-33
Барање за издавање на дозвола на сообраќаен пилот на авион ATPL-A и впишување /продолжување / обнова на овластување за тип на повеќеморен авион со екипаж од повеќе пилоти Type Rating ME/MP-A LIC/A-34
CLASS-TYPE-SP Барање за издавање/продолжување/обнова на важноста на овластувањето за класа/тип на едномоторен/повеќемоторен авион со еден пилот CLASS/TYPE Rating-SE/ME/SPA LIC/A-35
Поднесок и извештај за практичен испит за овластување за класа/тип на едномоторен/повеќемоторен авион со еден пилот CLASS/TYPE Rating-SE/ME/SPA LIC/A-36
Листа на проверка за практичен испит за овластување за класа/тип на едномоторен/повеќемоторен авион со еден пилот CLASS/TYPE Rating-SE/ME/SPA LIC/A-37
Барање за продолжување/обнова на важност на овластување за класа/тип на едномоторен/повеќемоторен авион со еден пилот CLASS/TYPE Rating-SE/ME/SPA LIC/A-38
Пријава за полагање на практичен испит за впишување на овластување за класа/тип на едномоторен/повеќемоторен авион со еден пилот CLASS/TYPE Rating-SE/ME/SPA LIC/A-39
TYPE RATING-MP Пријава за полагање на практичен испит за впишување на овластување за летање на тип на повеќеморен авион со повеќечлен екипаж – МЕ/МРА LIC/A-40
Барање за продолжување/обнова на важност на овластување за летање на тип на повеќеморен авион со повеќечлен екипаж – МЕ/МРА LIC/A-41
FI-A Барање за впишување овластување инструктор по летање FI-A LIC/A-42
Потврда за исполнување на условите за пристапување кон практичен дел од испитот за стекнување овластување инструктор по летање FI-A LIC/A-43
Поднесок и извештај од практична проверка за инструктор по летање FI-A LIC/A-44
Листа на проверка од практична проверка за инструктор по летање FI-A LIC/A-45
Пријава за полагање практичен испит за инструктор по летање FI-A FI-A LIC/A-46
Барање за авторизација за инструктор за теоретска настава LIC/A-47
Барање за продолжување/обнова на овластување инструктор по летање FI-A LIC/A-48
Поднесок и извештај за продолжување и обнова на овластување инструктор по летање FI-A LIC/A-49
TRI/CRI
IRI/SFI/
MCCI/STI-A
Барање за упис/продолжување/обнова на важноста на овластувањата инструктор за летање на тип ТRI, инструктор за летање на класа CRI, инструктор за овластување за летање по инструменти IRI, инструктор за летање на симулатор за лет SFI, инструктор за соработка на екипаж со повеќе пилоти MCCI и инструктор за обука на тренажер STI-А LIC/A-50
Потврда за исполнување на условите за издавање/продолжување/обнова на важноста на овластување инструктор за летање на класа на авион CRI-A LIC/A-51
Потврда за исполнување на условите за издавање/продолжување/обнова на важноста на овластување инструктор за овластување за летање по инструменти IRI-А LIC/A-52
Потврда за исполнување на условите за издавање/продолжување/обнова на важноста на овластување инструктор за летање на тип ТRI-А LIC/A-53
Потврда за исполнување на условите за издавање/продолжување/обнова на важноста на овластување инструктор за летање на симулатор за лет SFI-А LIC/A-54
Потврда за исполнување на условите за издавање/продолжување/обнова на важноста на овластување инструктор за соработка на екипаж со повеќе пилоти MCCI-А LIC/A-55
Барање за издавање/проширување на овластување инструктор/авторизација (авион) LIC/A-56
Барање за прекин на ограничување на инструктор по летање FI –А во согласност со JAR FCL 1.325(a) LIC/A-57
Барање за продолжување/обновa на важноста на овластување инструктор за летање на тип ТRI-А LIC/A-58
Барање за продолжување/обновa на важноста на овластување инструктор за летање на симулатор за лет SFI-А LIC/A-59
Барање за продолжување/обновa на важноста на овластување инструктор за летање на класа на авион CRI-A LIC/A-60
Барање за продолжување/обновa на важноста на овластување инструктор за овластување за летање по инструменти IRI-А LIC/A-61
Потврда за налет со инструкор за летање на тип TRI(A) JAR FCL 1.365(a)(4) &(b)(3) LIC/A-62
EXAMINERI- A Барање за стекнување/проширување/обнова на овластување испитувач LIC/A-64
Извештај од испит за издавање на авторизација за испитувач LIC/A-65
Барање за продолжување на важноста на овластување испитувач (авион) LIC/A-66
Examiner Authorization Acceptance Test LIC/A-67
VALIDATION Барање за валидација на летачка дозвола/овластување LIC/A-68
Барање за проверка на условите за валидација на пилотски дозволи за комерцијални пилоти на авион LIC/A-69
Барање за проверка на услови за конверзија на дозвола на летачки персонал стекната во странство издадена во согласност со ICAO Annex 1 LIC/A-70
Барање за замена на национална дозвола во JAR FCL дозвола (авион) LIC/A-71

 

Област Назив на образецот Код на образец
Training
Organization
JAR FCL
Барање за издавање на Уверение за работа на регистрација на установа/школо за обука само за PPL (Registered facility)
Standard Document No.150
LIC/TO/A -1
Барање за регистрација на организација за обука
FTO - Flight Training Organization/
TRTO – Type Rating Training Organization
Standard Document No.151
LIC/TO/A-2
Извештај од инспекција на организација за обука на воздухопловен персонал
Standard Document No.152
LIC/TO/A-3
Уверение за работа за организација за обука согласно JAR FCL
Standard Document No.153
LIC/TO/4-4
Барање за одобрување на програма за обука – овластување за летање на класа/тип
Standard Document No.154
LIC/TP/A -5
Барање за издавање/обнова на одобрување на употреба на уреди за симулирање на летање
JAR – FSTD(A)
LIC/FSTD/A -6
Барање за измена на документација на организација на обука
FSTD
LIC/TO/A -7

 

Област Назив на образецот Код на образец
Training
Programs
JAR FCL
Барање за одобрување на програма за обука – овластување за летање на класа/тип
Standard Document No.154
LIC/TP-1
  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika