Најава за оперирање на воздухоплов без екипаж

  • |
Податоци за воздухоплов без екипаж
Податоци за оперирање
Податоци за подносителот на најавата
Се согласувам со условите под кои воздухоплов без екипаж може да лета во македонскиот воздушен простор
Реиздавање на пин лозинка