Најава за оперирање на воздухоплов без екипаж

  • |
Податоци за подносителот на најавата
Податоци за воздухоплов без екипаж
Податоци за оперирање
комерцијални цели
воздухопловно-спортски активности
сопствени потреби
рекреација
Ги прочитав, разбрав и се согласувам со условите под кои воздухоплов без екипаж може да лета во македонскиот воздушен простор?
прифаќам