Најава за оперирање на воздухоплов без екипаж

  • |
Податоци за подносителот на најавата
Име и Презиме:
E-пошта:
Број за контакт:
Одобрение од МО/МВР?
Податоци за воздухопловот без екипаж
Регистерска ознака:
Производител/ тип и модел на воздухопловот/ класa:
Датум на летање:
Време на летање (hh:mm):
Внесете кординати за оперирање
N. :
Е. :
Хоризонтално оперирање метри. :
Вертикално оперирање метри. :
Град на оперирање:
Се согласувам со уредбата за воздухоплови без екипаж?
Опис на летање:
  • CAA Macedonia
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika