Erasmus Plus проект „Унапредување на воздухопловството преку образование и регионална соработка“

  • |

   Целта на проектот „Унапредување на воздухопловството преку образование и регионална соработка“ е подобрување на знаењето и вештините на воздухопловните инспектори и експерти од Агенцијата за цивилно воздухопловство на Република Македонија во согласност со европските стандарди кои се применуваат во областа на воздухопловството преку набљудувањето и учеството во работните активности на воздухопловните инспектори и експерти вработени во Генералната Дирекција „Управа за цивилно воздухопловство“ на Република Бугарија. Главните цели на проектот се: подобрување на регионалната соработка во областа на воздухопловството, пополнување на празнините во вештините помеѓу воздухопловните инспектори и експерти во регионот, овозможување на професионален развој на воздухопловните инспектори и експерти и постигнување на европска интернационализација на цивилните воздухопловни власти во регионот.

  • CAA Macedonia
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika