Државни писма од ICAO

  • |

На оваа страна се објавени државните писма на ICAO. Заинтересираните субјекти и институции можат да ги даваат своите коментари во определените рокови дадени за секое државно писмо посебно.

 

Коментарите се доставуваат на следнава електронска адреса:

estojkovska@caa.gov.mk

Сите заинтересирани субјекти на воздухопловната индустрија се повикани да дадат коментари за реализирање на државното писмо

Број на
State Letter

Наслов

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  • CAA Macedonia
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika