Подзаконски прописи за воздухопловна навигација

  • |
Број Назив на документот Бр. На службен весник
6.1 Правилник за начинот, правилата и посебните услови за вршење на инспекциски надзор и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши инспекциски надзор на давањето на услугите на воздухопловна навигација бр. 82/12
6.2 Уредба за начинот на давање на услугите на воздухопловна навигација како и посебните услови во однос на потребниот персонал, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење бр. 114/08
бр. 117/09
бр. 132/13
бр. 144/13
6.3 Одлука за отпочнување на постапка за основање на акционерско друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловна навигација бр. 133/08
6.5

Одлука за начинот нa определување нa висината нa надоместокот за користење нa услуги нa воздухопловна навигација и начинот нa наплата кaкo и висината и начинот нa определување на делот од надоместокот за користење на услугите на воздухопловна навигација.

бр. 137/14
6.6 Правилник за траењето на непрекинатата работа, траењето на смените и должините на дневниот одмор на контролорите на летање и на помошникот на контролорот на летање

бр. 23/09

бр.94/14

6.7 Правилник за постапки, процедури и минимум услови за безбедно полетување и слетување на воздухопловите бр. 191/15
6.8 Уредба за организацијата и користењето на воздушниот простор бр. 63/11
6.9 Уредба за правилата и условите за заемна оперативност на системите, нивните составни делови и поврзаните процедури за давање на услугите во воздухопловна навигација со европската ATM мрежа  Бр.121/11
6.10

Решение за формирање на Цивилно - воен комитет

51-3557/1  41-6919/1  44-1408/1 

 
6.11 Правилник за формата, содржината и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверението за оспособеност за давање на услуги на воздухопловна навигација Бр.21/12
6.12 Одлука за дезигнација на давател на услуги на воздухопловна Навигација Бр.59/12
6.13  Правилник за начинот на поставување, одржување и заштита на техничките средства, уреди и опрема за давање на услуги на воздухопловна навигација

Бр. 165/12

  • CAA Macedonia
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika