Национални закони

  • |
  Национални закони Службен весник
1.1 Закон за воздухопловство 14/06
  Закон за измени на Закон за воздухопловство 2007 24/07
  Закон за измени на Закон за воздухопловство 2008 103/08
  Закон за измени на Закон за воздухопловство 2010 67/10
  Закон за дополнување на Законот за воздухопловство 24/12
  Закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство

80/12

  Закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство

155/12

  Пречистен текст на Закон за воздухопловство 68/13
  Закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство 42/14
  Закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство 97/15
  Закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство 152/15
  Закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство 27/16
  Закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство 31/16
  Закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство 64/18
1.2 Закон за облигациони и стварно правни односи во воздушниот сообраќај 85/08
  Закон за изменување и дополнување на законот за облигациони и стварно правни односи во воздушниот сообраќај 148/11
  Закон за изменување и дополнување на законот за облигациони и стварно правни односи во воздушниот сообраќај 150/15
  Закон за изменување и дополнување на законот за облигациони и стварно правни односи во воздушниот сообраќа 10/15
  Закон за изменување и дополнување на законот за облигациони и стварно правни односи во воздушниот сообраќа 173/15
1.13 Одлука за задавање на согласност на Националната програма за безбедност 50/11
1.14 Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог      218/16
  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika