Задолжително пријавување на настани

Според важечките законски и подзаконски одредби со кои е регулирано пријавувањето настани во воздухопловството во РСМ и според позитивните меѓународни прописи, одредени лица и овластени организации имаат обврска да пријавуваат настани во воздухопловството до Агенцијата за цивилно воздухопловство.

Skip to content