информации од јавен карактерПодзаконски прописи за несреќи и инциденти
ЗВП Бр.Подзаконски прописи за Несреќи и инцидентиСлужбен весник
8.1Уредба за принципите по кои се води истражувањето на несреќи, сериозни инциденти, инциденти и настани на цивилни и државни воздухоплови, начинот на нивното пријавување, како и формата, содржината, начинот на водење на евиденцијата и начинот на издавањето и одземањето на службената легитимација на истражителите67/23
8.2Одлука за формирање на Комитет за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти 49/12
73/18
8.3Решение за именување на членови на КИНСИВ 19.18 19/18
217/19
43/24
8.4Уредба за начинот , организацијата и субјектите на потрага и спасување на воздухоплов36/13
Skip to content