МЕРКИ ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ

Мерките за контрола на квалитетот на обезбедувањето се реализираат согласно Националната програма за контрола на квалитетот на обезбедувањето на цивилното воздухопловство, преку следните активности : целосна инспекција, инспекција, проценка; тестирање на обезбедувањето и безбедносна истрага. Овие активности имаат за цел проверка на инволвираните субјекти дали ефективно и правилно ги спроведуваат мерките за обезбедување на цивилното воздухопловство утврдени со законските и подзаконските акти кои регулираат оваа материја, и вклучуваат:

  • Мерки за контрола на квалитет на аеродромски оператори;
  • Мерки за контрола на квалитет на авиопревозници;
  • Мерки за контрола на квалитет на даватели на услуги на воздухопловна навигација;
  • Мерки за контрола на квалитет на регулирани агенти за карго и пошта;
  • Мерки за контрола на квалитет на овластени набавувачи на залихи кои се носат за време на лет, и
  • Мерки за контрола на квалитет на овластени центри за обука на персонал за обезбедување и друг стручен персонал.
  • Мерки за контрола на квалитет од областа на сајбер безбедност
Skip to content