ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЗАБЕЛЕШКА ИЛИ СУГЕСТИИ

Заради воспоставување на систем на ефективна контрола на квалитетот на имплементирани мерки и контрола на системот за обезбедување, Агенцијата ги повикува патниците, екипажите на воздухоплови, аеродромскиот персонал и другите субјекти да ги пријават своите забелешки, и да достават сугестии на поштенската адреса (“Даме Груев“1, 1000 Скопје) или следниве електронски адреси (dimeri@caa.gov.mk ekrstevska@caa.gov.mk)

Skip to content