информации од јавен карактерПодзаконски прописи за Обезбедување
ЗВП Бр.Подзаконски прописи за ОбезбедувањеСлужбен весник
9.1Уредба за обезбедување од дејствија на незаконско постапување (Aviation Security)282/21
9.2Национална програма за обезбедување во цивилното воздухопловство 17/2 од 25.04.2023 год.
9.3Национална програма за контрола на квалитетот во обезбедувањето на цивилното воздухопловствобр 35/1 од 06.10.2020 год.
9.4Национална програма за обука за обезбедување во цивилното воздухопловство139/1 од 28.12.2019
9.5Одлука за формирање на Национален комитет за обезбедување168/17
9.6Национален план за постапување во вонредни состојби предизвикани од дејствија на незаконско постапување против безбедноста на цивилното воздухопловство (National Contingency Plan)Дов.бр. 16/2 од 25 април 2023 год.
Skip to content