информации од јавен карактерПодзаконски прописи за Обезбедување
ЗВП Бр.Подзаконски прописи за ОбезбедувањеСлужбен весник
9.1Уредба за условите за безбедност на воздухопловно пристаниште и правилата за начинот на вршење на работите поврзани со обезбедување од дејствија на незаконско постапување (Aviation Security)282/21
9.2Национална програма за обезбедување на цивилното воздухопловство бр. 14/2 од 12.03.2019 год.
9.3Национална програма за контрола на квалитетот на воздухопловната безбедност на Република Македонијабр 35/1 од 06.10.2020 год.
9.4Национална програма за обука за обезбедување од дејствија на незаконско постапување на Република Македонија139/1 од 28.12.2019
9.5Одлука за формирање на Национален комитет за обезбедување168/17