информации од јавен карактерПолитика за приватност

Оваа политика на приватност дава општи информации за обработката на лични податоци кога ја посетувате нашата интернет страна и/или користите некоја од нашите административни услуги преку истата. Ги собираме само оние лични податоци кои се неопходни да ги оствариме нашите законски задачи и овластувања.

Контролор на збирки на лични податоци

Контролор на личните податоци е Агенција за цивилно воздухопловство, со седиште на ул. Даме Груев 1, Скопје, Република Северна Македонија.
Личните податоци се обработуваат во согласност со одредбите од Законот за заштита на личните податоци.

Чии податоци собираме

Можеме да собираме податоци поврзани со следниве категории на лица:

 • Посетители на нашата интернет страна https://www.caa.gov.mk. Вообичаено собираме податоци за навигација (види подолу) кои се користат за анализирањето на податоците од посетите на нашата веб-страна како и за одржување на информациска сигурност на нашата веб-страна.
  Повеќе за употребата на колачиња прочитајте ја нашата политика за користење на колачиња.
 • Лица кои бараат пристап до информации од јавен карактер врз основа на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Категории на податоци кои се обработуваат

1) Податоци за навигација
При посетата на нашата интернет страна серверот, за секој посетител се креираат логови со следниве податоци:

 • Вашата интернет протокол (IP) адреса;

 • Уредот од кој пристапувате, вид и модел;

 • Вашиот оперативен систем;

 • Видот на пребарувачот, plugins и верзија;

 • Страните кои ги посетувате на нашата веб-страна и времето кое го минувате на секоја страна;

 • URL на страната која ве префрлила на нашата веб-страна и во некои случаи, термините кои сте ги користеле во обидот да ја најдете страната на Агенција за цивилно воздухопловство;

 • Јазикот на пребарувачот кој го користите;

 • Држава (се одредува преку IP адресата).

Серверските логови автоматски се бришат во рок од 15 дена, освен доколку околностите налагаат подолго задржување, на пример, за да се истражи вирус или злонамерен напад.
Одржувањето на серверите и сите активности на веб-страната се спроведуваат преку трета страна, вклучувајќи ги логовите кои се креираат и анализирањето на податоците кои се пренесуваат од посетите на нашата веб-страна.

2) Податоци кои корисниците доброволно ги доставуваат

Личните податоци кои ги прибираме од Вашата посета на нашата веб- страна, се оние кои Вие доброволно ги доставувате за конкретни цели, како би ни овозможиле да ги оствариме нашите надлежности утврдени согласно со закон.
Може да собереме некој од следниве категории на лични податоци: име и презиме, адреса, контакт телефон, факс, email.

Како ги собираме личните податоци

Личните податоци ги собираме преку различни канали, вклучувајќи:

 • преку Вашето користење на нашата веб страна, вклучувајќи ги овде и формите за аплицирање;

 • преку нашиот email: info@caa.gov.mk

 • преку пошта.

Категориите на корисници на лични податоци

Не споделуваме податоци за Вас и/или за Вашата посета на нашата веб страна, на трети лица, освен во следните случаи:

 • во случај на ангажирање на даватели на услуги ако Агенцијата за цивилно воздухопловство ги ангажира како обработувачи со што ќе бидат обврзани да постапуваат по упатствата на Агенција за цивилно воздухопловство и обезбедат заштита на личните податоци кои се обработуваат при обезбедувањето на тие услуги.
 • По барање на суд, полиција или други органи и тела за вршење на нивните надлежности и само ако постои законски основ за тоа.

Време на чување на собраните податоци

Податоците кои ги собираме се чуваат во согласност со закон и периодот потребен за постигнување на целта на обработката и се утврдени во (прегледот) со рокови на чување на личните податоци на Агенција за цивилно воздухопловство.

Кои се Вашите права?

Вашите права во однос на обработката на лични податоци се:

 • право да бидете информирани за обработката на личните податоци

 • право на пристап до личните податоци

 • право на исправка и бришење на личните податоци

 • право на ограничување на обработката на личните податоци

 • право на приговор

Право на приговор
Субјектот на личните податоци врз основа на конкретна ситуација поврзана со него има право да поднесе приговор до контролорот во секое време, против обработката на неговите лични податоци.

Промена на политиката за приватност
Политиката за приватност редовно ќе се менува и дополнува соодветно на настанатите промени.

За дополнителни информации и/или остварување на Вашите права за заштита на лични податоци, можете да го контактирате нашиот Офицер за заштита на лични податоци: Александра Манолева, e-mail: amanoleva@caa.gov.mk

Skip to content