информации од јавен карактерРегулативаМултилатерални договори/конвенции
ЗМД Бр. Мултилатерални Договори и КонвенцииСлужбен весник
1.1Меѓународна конвенција за цивилно воздухопловство (Чикашка конвенција) Чикаго 1944 15/54
1.2Конвенција за меѓународно признавање на права на воздухоплови, Женева 19487/91
1.3Договор за транзит во меѓународниот воздушен сообраќај (ИАСТА)
1.4Конвенција за кривични и други дела извршени во воздухоплови Токио 196347/70
1.5Конвенција за сузбивање на незаконски дејствија вперени против безбедноста на цивилното воздухопловство Монтреал 197133/72
1.6Конвенција за спречување на незаконито грабнување на воздухоплови, Хаг 197033/72
1.9a/b/cEUROCONTROL Меѓународна конвенција 1960 со измени од 1970, 1978, 198137/98
1.9dЗакон за ратификација на протоколот за утврдување на пречистениот текст на Меѓународната конвенција на Еуроконтрол за соработка во безбедноста на воздушниот сообраќај од 13 Декември 1960 со разните измени и дополнувања102/00
1.10Одлука за зачленување на Република Македонија во EUROCONTROL, Европската организација за безбедност на воздухопловната навигација СВ РМ 9/989/98
1.11Закон за ратификација на Мултилатерална спогодба за надоместоци за прелети37/98
1.12Закон за ратификација на мултилатералната спогодба меѓу Европската заедница и нејзините земји членки, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Бугарија, Република Хрватска, Република Македонија, Република Исланд, Република Црна Гора, Кралството Норвешка, Романија, Република Србија и мисијата на Обединетите нации за привремена администрација на Косово за основање на Европска заедничка воздухопловна област27/07
98/09
259/19
1.13Закон за ратификација на Конвенција за изедначување на одредени правила во врска со превоз по воздушен пат, во Монтреал 28 Мај 199925/00
1.14Закон за ратификација на спогодбата меѓу Европската заедница и Република Македонија за некои аспекти на воздушниот сообраќај127/06
1.16Закон за ратификација на Конвенција за обележување на пластични експлозиви со цел за нивно откривање, во Монтреал 1 Март 1991 21/98
1.18 Спогодба за трговија со цивилни воздухоплови 96/05