информации од јавен карактерРегулативаМултилатерални договори/конвенции
ЗМД Бр. Мултилатерални договори и конвенцииСлужбен весник
1.1Меѓународна конвенција за цивилно воздухопловство (Чикашка конвенција) Чикаго 07.12.194403/54
1.2Конвенција за меѓународно признавање на права на воздухоплови, Женева 19.06.194807/91
1.3Договор за транзит во меѓународниот воздушен сообраќај (IASTA) Чикаго 07.12.1944 03-54
1.4Конвенција за кривични и други дела извршени во воздухоплови Токио 14.09.196347/70
1.5Конвенција за сузбивање на незаконски дејствија вперени против безбедноста на цивилното воздухопловство Монтреал 23.09.197133/72
1.6Конвенција за спречување на незаконито грабнување на воздухоплови, Хаг 16.12.197033/72
1.9Одлука за зачленување на Република Македонија во EUROCONTROL, Eвропската организација за безбедност на воздухопловната навигација, 01.11.199809/98
1.10 a/b/cEUROCONTROL Меѓународна конвенција 1960 со измени од 1970, 1978, 198137/98
1.10 dЗакон за ратификација на протоколот за утврдување на пречистениот текст на Меѓународната конвенција на EUROCONTROL за соработка во безбедноста на воздушниот сообраќај од 13 Декември 1960 со разните измени и дополнувања102/00
1.11Мултилатерална спогодба за надоместоци за прелети, Брисел 12.02.198137/98
1.12Закон за ратификација на Протокол за пристапување на Европската заедница кон Меѓународната конвенција на EUROCONTROL за соработка во безбедноста на воздушниот сообраќај од 13 декември 1960 година, со разните измени и дополненија и утврдена со Протоколот од 27 јуни 1997 година 30/05
1.13Закон за ратификација на мултилатералната спогодба меѓу Европската заедница и нејзините земји членки, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Бугарија, Република Хрватска, Република Македонија, Република Исланд, Република Црна Гора, Кралството Норвешка, Романија, Република Србија и мисијата на Обединетите нации за привремена администрација на Косово за основање на Европска заедничка воздухопловна област27/07
98/09
259/19
1.14Закон за ратификација на Конвенција за изедначување на одредени правила во врска со превоз по воздушен пат, во Монтреал 28.05.199925/00
1.15Закон за ратификација на спогодбата меѓу Европската заедница и Република Македонија за некои аспекти на воздушниот сообраќај (Хоризонтална спогодба)127/06
1.17Закон за ратификација на Конвенција за обележување на пластични експлозиви со цел за нивно откривање, во Монтреал 01.03.1991 21/98
1.18Закон за ратификација на Спогодбата за трговија со цивилни воздухоплови, Женева 20.04.197996/05
1.19Законот за ратификација на Спогодбата помеѓу Советот на Министри на Босна и Херцеговина, Владата на Република Бугарија, Владата на Република Хрватска, Владата на Унгарија, Владата на Република Северна Македонија, Владата на Црна Гора, Владата на Република Србија, Владата на Словачката Република и Владата на Република Словенија за Соработка и координација на потрагата и спасувањето во областа на воздухопловството („Службен весник на РСМ“ бр. 237/2023)237/23
Skip to content