АЦВ има регулаторни надлежности поврзани со безбедноста и сигурноста на воздухопловните пристаништа, леталишта, терени и аеродромските услуги.

Регулаторните функции на АЦВ во областа на аеродромските услуги опфаќаат:

 • Сертификација на аеродроми,
 • Одобрување на аеродромски услуги
 • Одобрување на организации/центри за обука на друг стручен перонал Одобрување на аеродромски програми за олеснување,
 • Континуиран инспекциски надзор:
  • на аеродроми,
  • на аеродромски служби и услуги, и
  • организации/центри за обука на друг стручен перонал
 • Евиденција на организации/центри за обука на друг стручен перонал
 • Евиденција на даватели на земски услуги
Skip to content