информации од јавен карактерЗаеднички Подзаконски прописи за Безбедност
ЗВП Бр.Заеднички Подзаконски прописи за БезбедностСлужбен весникЕУ Регулативи на кои упатува подзаконскиот акт
7.1Одлука за задавање на согласност на Националната програма за безбедност

Национална програма за безбедност
Бр. 40-5689/1 од 8 јуни 2021
Бр. 03-337/2 од 2 април 2021
7.2Одлука за формирање Национален комитет за безбедност13/20
7.3Правилник за заедничките основни правила за дејностите во цивилното воздухопловство 214/20
301/21
7.4Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог 218/16
225/19
7.5Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог 237/23
Skip to content