ПочетнаЗаеднички Подзаконски прописи за Безбедност
ЗВП Бр.Заеднички Подзаконски прописи за БезбедностСлужбен весник
7.1Одлука за задавање на согласност на Националната програма за безбедност

Национална програма за безбедност
Бр. 40-5689/1 од 8 јуни 2021
Бр. 03-337/2 од 2 април 2021
7.2Одлука за формирање Национален комитет за безбедност13/20
7.3Правилник за заедничките основни правила за дејностите во цивилното воздухопловство 214/20
7.4Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог 218/16
225/19