Поради облак од пепел настанат како резултат на вулканска ерупција во Исланд, Агенцијата за цивилно воздухопловство на Република  Северна Македонија нареди мерки на претпазливост.

Мерките се организираат со цел да се осигура дека оштетувањето на пловидбеност на воздухоплов кое резултира од вулканската прашина, може на време да се идентификува и отстрани.

Документи:

Skip to content