Одделението за лиценцирање при Секторот за безбедност и сигурност во воздушниот сообраќај во Агенцијата за цивилно воздухопловство е надлежно за лиценцирање на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал.

Одделението за лиценцирање ги извршува следниве функции:

  • водење регистар за персоналот во воздухопловство и останатиот стручен персонал, овластени испитувачи и одобрени организации за обука;
  • изработка на обрасци и процедури за издавање, продолжување и обновување на дозволи и овластувања на персонал во воздухопловство и друг стручен персонал;
  • издавање, продолжување, обновување, промена, суспендирање и повлекување на дозволи/овластувања/уверенија/одобренија на персонал во воздухопловство и друг стручен персонал;
  • изготвување на Листа на воздухопловни стручњаци за спроведување на испити и проверки на персонал во воздухопловство и друг стручен персонал;
  • организација и спроведување на испити за проверка на стручната оспособеност на летачки персонал;
  • именување и овластување на испитувачи за спроведување на испити вештина и проверка на стручност за летачки персонал;
  • признавање на завршени обуки, програми за обука и положени испити; стекнати дозволи и овластувања во странство;
  • одобрување на програми за стручно оспособување на персонал во воздухопловство и друг стручен персонал;
  • издавање, продолжување, обновување и промена на Уверение за работа на центри за обука на персонал во воздухопловство и друг стручен персонал.

Агенцијата за цивилно воздухопловство издава дозволи/уверенија за  персонал во воздухопловство и друг стручен персонал.

Е-маил адреса на Одделението за лиценцирање
pel@caa.gov.mk

Документи:

ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО ЛЕТАЧКИ ПЕРСОНАЛ – 2022/01

СПИСОК НА ОРГАНИЗАЦИИ И ЦЕНТРИ ЗА ОБУКА

ДОЗВОЛИТЕ НА ПИЛОТИ НА АВИОНИ ЦЕЛОСНО ВО СОГЛАСНОСТ СО JAR-FCL 1

ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ТЕОРЕТСКИ ИСПИТИ ЗА ПИЛОТИ НА АВИОН ЗА 2022 ГОДИНА

ЛИСТА НА ИСПИТУВАЧИ/ЛИСТА НА СТРУЧЊАЦИ ЗА 2022 ГОДИНА

СПИСОК НА ДОЗВОЛИ И УВЕРЕНИЈА ЗА ПЕРСОНАЛ ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО КОИ ГИ ИЗДАВА АЦВ

УПЛАТНИЦИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА И УПЛАТНИЦА ПО ТАРИФНИК