ОбластНазив на образецотКод на образец
ОПШТИ
обрасци
за пилоти
Барање за издавање на потврда за важноста на дозвола/овластувањаLIC/А-1
Барање за издавање на потврда за немање незгода /инцидент LIC/А-2
Барање за издавање на дупликат дозвола на летачки персоналLIC/А-3
Барање за признавање на знаење и искуство стекнати во воена службаLIC/А-4
Барање за впишување на знаење на англиски јазик за пилоти на авионLIC/А-5
Барање за издавање на специјални овластувања/авторизација/ валидација (авион)LIC/А-6
Барање за вонреден термин за полагање на теоретски испит за PPL-A, CPL-A, IR-A, ATPL-A, испитувач на авион, конверзија на национална летачка во JAR дозвола, конверзија на странска летачка во JAR дозвола и валидација на странска летачка дозволаLIC/А-72
Барање за издавање /трансфер на дозвола согласно JAR FCL 1.065(d)/ трансфер на овластување согласно JAR FCL 1.240(5,6,7)/овластување за летање по инструменти/овластувања за летање на класа/тип (авион)LIC/А-73
Барање за издавање на Потврда на членови на екипаж СМС (Crew Member Certificate)LIC/А-74
Барање за замена на образец на дозвола на летачки персоналLIC/А-75
Барање за назначување на испитувач за спроведување на испит за вештина/практична оспособеност за пилоти на авион/хеликоптерLIC/А-76
Барање за издавање на дупликат на издаден документ од страна на АЦВ на Р. МакедонијацLIC/А-77
PPL-AПријава за полагање на теоретски испит за стекнување на дозвола на приватен пилот на авион PPL-ALIC/А-7
Изјава за избор на јазик за полагање на теоретски испит за PPL-ALIC/А-8
Пријава за полагање на практичен дел од испит за стекнување на дозвола на приватен пилот на авион PPL-ALIC/А-9
Потврда за исполнување на условите за пристапување кон практичниот дел од испит за стекнување на дозвола на приватен пилот на авион PPL-ALIC/А-9a
Поднесок и извештај за практичен испит за стекнување на дозвола на приватен пилот на авион PPL-ALIC/А-10
Листа на проверка за практичен испит за стекнување на дозвола на приватен пилот на авион PPL-ALIC/А-11
Барање за издавање на дозвола на приватен пилот на авион PPL-ALIC/А-12
CPL-AПријава за полагање на теоретски испит за стекнување на дозвола на комерцијален пилот на авион CPL-ALIC/А-13
Пријава за полагање на тпрактичен испит за стекнување на дозвола на комерцијален пилот на авион CPL-ALIC/А-14
Потврда за исполнување на условите за пристапување кон практичниот дел од испит за стекнување на дозвола на комерцијален пилот на авион СPL-A – интегрирана обукаLIC/А-15
Потврда за исполнување на условите за пристапување кон практичниот дел од испит за стекнување на дозвола на комерцијален пилот на авион СPL-A – модуларна обукаLIC/А-16
Потврда за исполнување на условите за пристапување кон практичниот дел од испит за стекнување на дозвола на комерцијален пилот на авион и овластување за летање по инструменти СPL/IR -A – интегрирана обукаLIC/А-17
Потврда за исполнување на условите за пристапување кон практичниот дел од испит за стекнување на дозвола на комерцијален пилот на авион СPL-A ATP-A – интегрирана обукаLIC/А-18
Поднесок и извештај за практичен испит за стекнување на дозвола на комерцијален пилот на авион CPL-ALIC/А-19
Листа на проверка за практичен испит за стекнување на дозвола на комерцијален пилот на авион CPL-ALIC/А-20
Барање за издавање на дозвола на комерцијален пилот на авион CPL-ALIC/А-21
IR-A Пријава за полагање на теоретски испит за стекнување на овластување за летање по инструменти IR-ALIC/А-22
Пријава за полагање на практичен дел од испит за стекнување овластување за летање по инструменти IR-ALIC/А-23
Поднесок и извештај за стекнување овластување за летање по инструменти IR-ALIC/А-24
Листа на проверка за практичен испит за стекнување на овластување за летање по инструменти IR-ALIC/А-25
Барање за продолжување/обнова на важноста на овластувањето за летање по инструменти IR-ALIC/А-26
Потврда за исполнување на условите за пристапување кон практичен дел од испит за стекнување на овластување за летање по инструменти IR-A – модуларна обукаLIC/А-27
Барање за впишување на овластување за летање по инструменти IR-ALIC/А-28
ATPL-AПријава за полагање на теоретски испит за стекнување на дозвола на сообраќаен пилот на авион ATPL-ALIC/А-29
Пријава за полагање на практичен испит за стекнување на дозвола на сообраќаен пилот на авион ATPL-ALIC/А-30
Потврда за исполнување на условите за пристапување кон практичен дел од испит за стекнување на дозвола на сообраќаен пилот на авион ATPL-LIC/А-30a
Поднесок и извештај за практичен испит за стекнување на дозвола на сообраќаен пилот на авион и стекнување на овластување за тип на повеќеморен авион со повеќечлен екипаж
ATPL/TYPE RATING/MPA
LIC/А-31
Листа на проверка за практичен испит за стекнување на дозвола на сообраќаен пилот на авион и стекнување на овластување за тип на повеќеморен авион со екипаж од повеќе пилоти
ATPL/TYPE RATING/MPA
LIC/А-32
Потврда за завршена обука/курс за соработка на екипаж составен од повеќе пилоти – МСС TrainingLIC/А-33
Барање за издавање на дозвола на сообраќаен пилот на авион ATPL-A и впишување /продолжување / обнова на овластување за тип на повеќеморен авион со екипаж од повеќе пилоти Type Rating ME/MP-ALIC/А-34
CLASS-TYPE-SPБарање за издавање/продолжување/обнова на важноста на овластувањето за класа/тип на едномоторен/повеќемоторен авион со еден пилот CLASS/TYPE Rating-SE/ME/SPALIC/А-35
Поднесок и извештај за практичен испит за овластување за класа/тип на едномоторен/повеќемоторен авион со еден пилот CLASS/TYPE Rating-SE/ME/SPALIC/А-36
Листа на проверка за практичен испит за овластување за класа/тип на едномоторен/повеќемоторен авион со еден пилот CLASS/TYPE Rating-SE/ME/SPALIC/А-37
Барање за продолжување/обнова на важност на овластување за класа/тип на едномоторен/повеќемоторен авион со еден пилот CLASS/TYPE Rating-SE/ME/SPALIC/А-38
Пријава за полагање на практичен испит за впишување на овластување за класа/тип на едномоторен/повеќемоторен авион со еден пилот CLASS/TYPE Rating-SE/ME/SPALIC/А-39
TYPE RATING-MPПријава за полагање на практичен испит за впишување на овластување за летање на тип на повеќеморен авион со повеќечлен екипаж – МЕ/МРАLIC/А-40
Барање за продолжување/обнова на важност на овластување за летање на тип на повеќеморен авион со повеќечлен екипаж – МЕ/МРАLIC/А-41
FI-AБарање за впишување овластување инструктор по летање FI-ALIC/А-42
Потврда за исполнување на условите за пристапување кон практичен дел од испитот за стекнување овластување инструктор по летање FI-ALIC/А-43
Поднесок и извештај од практична проверка за инструктор по летање FI-ALIC/А-44
Листа на проверка од практична проверка за инструктор по летање FI-ALIC/А-45
Пријава за полагање практичен испит за инструктор по летање FI-A FI-ALIC/А-46
Барање за авторизација за инструктор за теоретска наставаLIC/А-47
Барање за продолжување/обнова на овластување инструктор по летање FI-ALIC/А-48
Поднесок и извештај за продолжување и обнова на овластување инструктор по летање FI-ALIC/А-49
TRI/CRI
IRI/SFI/
MCCI/STI-A
Барање за упис/продолжување/обнова на важноста на овластувањата инструктор за летање на тип ТRI, инструктор за летање на класа CRI, инструктор за овластување за летање по инструменти IRI, инструктор за летање на симулатор за лет SFI, инструктор за соработка на екипаж со повеќе пилоти MCCI и инструктор за обука на тренажер STI-АLIC/А-50
Потврда за исполнување на условите за издавање/продолжување/обнова на важноста на овластување инструктор за летање на класа на авион CRI-ALIC/А-51
Потврда за исполнување на условите за издавање/продолжување/обнова на важноста на овластување инструктор за овластување за летање по инструменти IRI-АLIC/А-52
Потврда за исполнување на условите за издавање/продолжување/обнова на важноста на овластување инструктор за летање на тип ТRI-АLIC/А-53
Потврда за исполнување на условите за издавање/продолжување/обнова на важноста на овластување инструктор за летање на симулатор за лет SFI-АLIC/А-54
Потврда за исполнување на условите за издавање/продолжување/обнова на важноста на овластување инструктор за соработка на екипаж со повеќе пилоти MCCI-АLIC/А-55
Барање за издавање/проширување на овластување инструктор/авторизација (авион)LIC/А-56
Барање за прекин на ограничување на инструктор по летање FI –А во согласност со JAR FCL 1.325(a)LIC/А-57
Барање за продолжување/обновa на важноста на овластување инструктор за летање на тип ТRI-АLIC/А-58
Барање за продолжување/обновa на важноста на овластување инструктор за летање на симулатор за лет SFI-А LIC/А-59
Барање за продолжување/обновa на важноста на овластување инструктор за летање на класа на авион CRI-ALIC/А-60
Барање за продолжување/обновa на важноста на овластување инструктор за овластување за летање по инструменти IRI-АLIC/А-61
Потврда за налет со инструкор за летање на тип TRI(A) JAR FCL 1.365(a)(4) &(b)(3)LIC/А-62
EXAMINERI- AБарање за стекнување/проширување/обнова на овластување испитувачLIC/А-64
Извештај од испит за издавање на авторизација за испитувачLIC/А-65
Барање за продолжување на важноста на овластување испитувач (авион)LIC/А-66
Examiner Authorization Acceptance TestLIC/А-67
VALIDATIONБарање за валидација на летачка дозвола/овластувањеLIC/А-68
Барање за проверка на условите за валидација на пилотски дозволи за комерцијални пилоти на авионLIC/А-69
Барање за проверка на услови за конверзија на дозвола на летачки персонал стекната во странство издадена во согласност со ICAO Annex 1LIC/А-70
Барање за замена на национална дозвола во JAR FCL дозвола (авион)LIC/А-71
ОбластНазив на образецотКод на образец
Барање за издавање на Уверение за работа на регистрација на установа/школо за обука само за PPL (Registered facility)LIC/TO/A -1
Standard Document No.150 LIC/TO/A -1
Барање за регистрација на организација за обука
FTO - Flight Training Organization/
TRTO – Type Rating Training Organization
LIC/TO/A -2
Standard Document No.151 LIC/TO/A-2
Извештај од инспекција на организација за обука на воздухопловен персонал
LIC/TO/A -3
Training
Organization
Standard Document No.152 LIC/TO/A-3
Уверение за работа за организација за обука согласно JAR FCL
LIC/TO/4-4
Standard Document No.153
Барање за одобрување на програма за обука – овластување за летање на класа/тип
LIC/TP/A -5
Standard Document No.154
Барање за издавање/обнова на одобрување на употреба на уреди за симулирање на летање
JAR – FSTD(A)
LIC/FSTD/A -6
Барање за измена на документација на организација на обука
FSTD
LIC/TO/A -7
ОбластНазив на образецотКод на образец
Training
Programs
Барање за одобрување на програма за обука – овластување за летање на класа/типLIC/TP-1
ЈAR FCLStandard Document No.154