Замена на JAR-FCL дозвола во Part-FCL дозвола /
Replacement of JAR-FCL licence into Part-FCL licence
1. PEL-FRM-101Барање за замена на JAR-FCL дозвола во Part-FCLдозвола
Application for replacement of JAR-FCL licence into Part-FCL licence

Теоретски испити
Theoretical examinations
1. PEL-FRM-136Пријава за полагање на теоретски испити за CPL(A/H)/ATPL(A/H)/ IR(A/H/As)
Application for theoretical examination-ATPL(A/H)/CPL(A/H)/IR(A/H/As)
2. PEL-FRM-137Пријава за полагање на теоретски испити за LAPL(A/H/S/B)/PPL(A/H/As)/SPL/BPL
Application for theoretical examination- LAPL(A/H/S/B)/PPL(A/H/As)/SPL/BPL
3. PEL-FRM-142Препорака за полагање на теоретски дел од испитот - PPL/LAPL
Препорака за полагање на теоретски дел од испитот - PPL/LAPLRecommendation for theoretical knowledge examination- PPL/LAPL
4. PEL-FRM-143Препорака за полагање на теоретски дел од испитот - ATPL/CPL/IR
Recommendation for theoretical knowledge examination- ATPL/CPL/IR
5. PEL-FRM-023AПотврда за положен испит
Certificate of examination

Дозвола на сообраќаен пилот / Дозвола на пилот за екипаж составен од повеќе члена
ATPL / MPL
1. PEL-FRM-102Пријава за полагање на практичен дел од испитот за стекнување на дозвола за пилот
Application form for practical exam for issuing pilot licence

1. PEL-FRM-102Потврда за исполнување на услови за полагање на практичен испит за стекнување на ATPL(A)
Certificate of fulfilment of conditions for taking the practical exam for ATPL(A)
3. PEL-FRM-161Потврда за исполнување на услови за полагање на практичен испит за стекнување на ATPL(Н)
Certificate of fulfilment of conditions for taking the practical exam for ATPL(H)
4. PEL-FRM-162Потврда за исполнување на услови за полагање на практичен испит за стекнување на ATP-IR(H) – интегрирана обука
Certificate of fulfilment of conditions for taking the practical exam for ATP-IR(H) – integrated training
5. PEL-FRM-163Потврда за исполнување на услови за полагање на практичен испит за стекнување на ATP(Н) – интегрирана обука
Certificate of fulfilment of conditions for taking the practical exam for ATP(H) – integrated training
6. PEL-FRM-117-126Испит по практична оспособеност/проверка на стручност за ATPL/MPL/type rating (авиони)
ATPL/MPL/type rating skill test and proficiency check – aeroplane
PEL-FRM-117
PEL-FRM-126
7. PEL-FRM-118-126Испит по практична оспособеност/проверка на стручност за ATPL/type rating (хеликоптери)
ATPL/type rating skill test and proficiency check – helicopter
PEL-FRM-118
PEL-FRM-126
8. PEL-FRM-103Барање за издавање на дозвола за пилот
Application form for the issue of pilot licence

Овластуваcње за тип / класа
Type rating / lass rating
1. PEL-FRM-104Барање за издавање/продолжување/обнова на овластување за класа/тип
Application for issue/revalidation/renewal of class and type rating

2. PEL-FRM-117-126Испит по практична оспособеност/проверка на стручност за ATPL/MPL/type rating (авиони)
ATPL/MPL/type rating skill test and proficiency check – aeroplane
PEL-FRM-117
PEL-FRM-126
3. PEL-FRM-118-126Испит по практична оспособеност/проверка на стручност за ATPL/type rating (хеликоптери)
ATPL/type rating skill test and proficiency check – helicopter
PEL-FRM-118
PEL-FRM-126
4. PEL-FRM-119-126Испит за практична оспособеност/проверка на стручност за овластување за тип – воздушни бродови
Type rating skill test and proficiency check – Airship
PEL-FRM-119
PEL-FRM-126
5. PEL-FRM-120-126Class/type rating skill test and proficiency check for SP (single pilot) aeroplane except for HPCA (high performance complex aeroplane)
PEL-FRM-120
PEL-FRM-126
6. PEL-FRM-121-126Листа на проверка од испит за практична оспособеност /проверка на стручност за овластување за класа на авион – море
Class rating skill test and proficiency check- sea
PEL-FRM-121
PEL-FRM-126

7. PEL-FRM-130Основни теми за проверка на теоретско познавање на PBN
Tentative topics for PBN theoretical knowledge check
8. PEL-FRM-131Извештај од проверка на теоретско познавање на PBN
Record from PBN theoretical knowledge check
Дозвола на комерцијален пилот
CPL
1. PEL-FRM-180Барање за авторизација за самостојно летање
Cross-Country Solo Authorization application form
2. PEL-FRM-181Барање за авторизација за самостојно летање
Cross-Country Solo Authorization
3. PEL-FRM-103Барање за издавање на дозвола за пилот
Application form for the issue of pilot licence

4. PEL-FRM-102Пријава за полагање на практичен дел од испитот за стекнување на дозвола за пилот
Application form for practical exam for issuing pilot licence

5. PEL-FRM-156Потврда за исполнување на услови за полагање на практичен испит за стекнување на CPL(A)ATP(A) – интегрирана обука
Certificate of fulfilment of conditions for taking the practical exam for CPL(A)ATP(A)– integrated training
6. PEL-FRM-157Потврда за исполнување на услови за полагање на практичен испит за стекнување на CPL(A)IR(A) – интегрирана обука
Certificate of fulfilment of conditions for taking the practical exam for CPL(A)IR(A) - integrated training
7. PEL-FRM-158Потврда за исполнување на услови за полагање на практичен испит за стекнување на CPL(A) – модуларна обука
Certificate of fulfilment of conditions for taking the practical exam for CPL(A) – modular training
8. PEL-FRM-159Потврда за исполнување на услови за полагање на практичен испит за стекнување на CPL(A) – интегрирана обука
Certificate of fulfilment of conditions for taking the practical exam for CPL(A) - integrated training
9. PEL-FRM-162Потврда за исполнување на услови за полагање на практичен испит за стекнување на ATP-IR(H) – интегрирана обука
Certificate of fulfilment of conditions for taking the practical exam for ATP-IR(H) - integrated training
10. PEL-FRM-163Потврда за исполнување на услови за полагање на практичен испит за стекнување на ATP(H) – интегрирана обука
Certificate of fulfilment of conditions for taking the practical exam for ATP(H) - integrated training
11. PEL-FRM-164Потврда за исполнување на услови за полагање на практичен испит за стекнување на CPL-IR(H) – интегрирана обука
Certificate of fulfilment of conditions for taking the practical exam for CPL-IR(H) - integrated training
12. PEL-FRM-165Потврда за исполнување на услови за полагање на практичен испит за стекнување на CPL(H) – интегрирана обука
Certificate of fulfilment of conditions for taking the practical exam for CPL(H) - integrated training
13. PEL-FRM-166Потврда за исполнување на услови за полагање на практичен испит за стекнување на CPL(H) – модуларна обука
Certificate of fulfilment of conditions for taking the practical exam for CPL(H) – modular training
14. PEL-FRM-114-127CPL (A) Испит по практична оспособеност
CPL (A) Skill test

15. PEL-FRM-115-127CPL (H) Испит по практична оспособеност
CPL (H) Skill test

16. PEL-FRM-116-127CPL (As) Испит по практична оспособеност
CPL (As) Skill test

Овластување за инструментално летање
Instrument rating (IR)
1. PEL-FRM-105Барање за издавање/продолжување/обнова на IR
Application form for issue/revalidation/renewal IR
2. PEL-FRM-107Пријава за полагање на практичен испит за стекнување на IR
Application form for practical exam for issuing IR (ST)
3. PEL-FRM-153Потврда за исполнување на услови за полагање на практичен испит за стекнување на IR(A) - модуларна обука
Certificate of fulfilment of conditions for taking the practical exam for IR(A) - modular training
4. PEL-FRM-154Потврда за исполнување на услови за полагање на практичен испит за стекнување на IR(H) - модуларна обука
Certificate of fulfilment of conditions for taking the practical exam for IR(H) - modular training
5. PEL-FRM-155Потврда за исполнување на услови за полагање на практичен испит за стекнување на IR(H) - модуларна обука
Certificate of fulfilment of conditions for taking the practical exam for IR(H) - modular training
6. PEL-FRM-122-127IR (A) Испит по практична оспособеност
IR (A) Skill test
7. PEL-FRM-123-127IR (H) Испит по практична оспособеност
IR (H) Skill test form
8. PEL-FRM-124-127IR (As) Испит по практична оспособеност
IR (As) Skill test form
09. PEL-FRM-130Основни теми за проверка на теоретско познавање на PBN
Tentative topics for PBN theoretical knowledge check
10. PEL-FRM-131Извештај од проверка на теоретско познавање на PBN
Record from PBN theoretical knowledge check
Дозвола на пилот за лесен воздухоплов
LAPL
1. PEL-FRM-180Барање за авторизација за самостојно летање
Cross-Country Solo Authorization application form
2. PEL-FRM-181Барање за авторизација за самостојно летање
Cross-Country Solo Authorization
3. PEL-FRM-103Барање за издавање на дозвола за пилот
Application form for the issue of pilot licence

4. PEL-FRM-002Пријава за полагање на практичен дел од испитот за стекнување на дозвола за пилот
Application form for practical exam for issuing pilot licence
5. PEL-FRM-148Потврда за исполнување на услови за полагање на практичен испит за стекнување на LAPL(A)
Certificate of fulfilment of conditions for taking the practical exam for LAPL(A)
6. PEL-FRM-149Потврда за исполнување на услови за полагање на практичен испит за стекнување на LAPL(H)
Certificate of fulfilment of conditions for taking the practical exam for LAPL(H)
7. PEL-FRM-112/127LAPL(A) Испит по практична оспособеност
LAPL(A) Skill test
8. PEL-FRM-113/127LAPL(H) Испит по практична оспособеност
LAPL (H) Skill test
Дозвола на приватен пилот, Дозвола на пилот на едрилица, Дозвола на пилот на балони
PPL, SPL, BPL
1. PEL-FRM-180Барање за авторизација за самостојно летање
Cross-Country Solo Authorization application form
2. PEL-FRM-181Барање за авторизација за самостојно летање
Cross-Country Solo Authorization
3. PEL-FRM-103Барање за издавање на дозвола за пилот
Application form for the issue of pilot licence

4. PEL-FRM-102Пријава за полагање на практичен дел од испитот за стекнување на дозвола за пилот
Application form for practical exam for issuing pilot license

5. PEL-FRM-150Потврда за исполнување на услови за полагање на практичен испит за стекнување на PPL(A)
Certificate of fulfilment of conditions for taking the practical exam for PPL(A)
6. PEL-FRM-151Потврда за исполнување на услови за полагање на практичен испит за стекнување на PPL(H)
Certificate of fulfilment of conditions for taking the practical exam for PPL(H)
7. PEL-FRM-152Потврда за исполнување на услови за полагање на практичен испит за стекнување на PPL(As)
Certificate of fulfilment of conditions for taking the practical exam for PPL(As)
8. PEL-FRM-109/127PPL(A) Испит по практична оспособеност
PPL(A) Skill test
9. PEL-FRM-110/127PPL(H) Испит по практична оспособеност
PPL(H) Skill test
10. PEL-FRM-111/127PPL(As) Испит по практична оспособеност
PPL(As) Skill test
Трансфер на Part-FCLдозвола; валидација и конверзија на дозвола издадена од страна на странска земја
Transfer of EU licences; Validation and conversion of licence issued by foreign country
1. PEL-FRM-139Барање за замена на земја на издавање на дозволата
Application for change of state of licence issue (transfer)
2. PEL-FRM-138Барање за валидација/конверзија на дозвола издадена од страна на трета земја
Application for conversion/validation of licence issued by foreign country
Општи обрасци за пилоти
General forms for pilots
1. PEL-FRM-021Барање за издавање на потврда за валидност на дозволата
Application for issuance of confirmation letter
2. PEL-FRM-022AБарање за издавање на потврда за немање несреќи/инциденти
Application for no accident/incident certificatе (Flight Crew)
Skip to content