АЦВ има регулаторни надлежности поврзани со безбедното давањето на услуги на воздухопловна навигација.

Регулаторните функции на АЦВ во областа навигација опфаќаат:

  • сертификација на субјекти кои даваат услуги на воздухопловна навигација
  • (АТМ услуги, МЕТЕО услуги, АИС услуги и ЦНС услуги),
  •  одобрување на навигациони системи и нивни промени,
  • процедури на летање,
  • континуиран инспекциски надзор на сертифицираните субјекти кои даваат услуги на воздухопловна навигација, и друго.

Сите  информации содржани во  AIP на  Р.М  електронски  можат да  се  најдат на  линкот  на долунаведената  веб страна:

http://www.ead.eurocontrol.int

Документи:
Skip to content