информации од јавен карактерБезбедностОперативни директиви за безбедност/обезбедување
  
1Оперативна директива за безбедност за продолжување на рок на важност на дозволи и уверенија (29.03.2022)
2Оперативна директива за безбедност, враќање на употреба на Boeing 737-8 и 737-9 (MAX)  (18.02.2021)

3Оперативна директива за безбедност  (11.07.2019)
4Оперативна директива за безбедност  (25.03.2019)

5Оперативна директива за безбедност за впишување на воздухоплов кој не е регистриран во регистарот на водухоплови на Република Македонија
6Оперативна директива за признавање на EASA одобренија за PART 145 Организации, само Организација, додаток на Уверение за тип (STC), модификации (Modifications) и поправки (Rapairs), издадени или одобрени од други држави
7Оперативна директива за меѓусебно прифаќање на уверението за пловидбеност или дозвола за лет на историски воздухоплови на земји членки на ECAC во Р. Македонија
8Oперативна директива за безбедност за дефинирање на непрекината работа на контролори на летање
9Оперативна директива за безбедност за продолжување на рок на важност на дозволи и уверенија
 COVID 19
1Оперативна директива за безбедност со мерки за превенција на трансмисија на вирусот COVID 19
2Оперативна директива за безбедност за продолжување на рок на важност на дозволи и уверенија

3Оперативна директива за безбедност за утврдување на формат на пораките NOTAM во врска со мерките за COVID-19

4Оперативна директива за безбедност во воздушниот карго сообраќај

5Oперативна директива за безбедност во воздушниот сообраќај за преземање на мерки за заштита на патниците и персоналот поради пандемијата со COVID-19


6Оперативна директива за безбедност со мерки и постапки за членови на екипаж во воздухоплов


7Оперативна директива за безбедност со мерки за продолжување на операциите на аеродромите

8Оперативна директива за безбедност со мерки во врска со операциите за прифат и отпрема

9Oперативна директива за безбедност за дефинирање на непрекината работа на контролори на летање