ПочетнаБезбедностОперативни директиви
  
1Оперативна директива за безбедност, забрана за извршување на летови според правилата за визуелно летање во ноќни услови (17.05.2021)

2Оперативна директива за безбедност, враќање на употреба на Boeing 737-8 и 737-9 (MAX)  (18.02.2021)

3Оперативна директива за безбедност  (11.07.2019)
4Оперативна директива за безбедност  (25.03.2019)

5Оперативна директива за безбедност за впишување на воздухоплов кој не е регистриран во регистарот на водухоплови на Република Македонија
6Оперативна директива за признавање на EASA одобренија за PART 145 Организации, само Организација, додаток на Уверение за тип (STC), модификации (Modifications) и поправки (Rapairs), издадени или одобрени од други држави
7Оперативна директива за меѓусебно прифаќање на уверението за пловидбеност или дозвола за лет на историски воздухоплови на земји членки на ECAC во Р. Македонија
8Oперативна директива за безбедност за дефинирање на непрекината работа на контролори на летање
9Оперативна директива за безбедност за продолжување на рок на важност на дозволи и уверенија
10Оперативна директива за безбедност за транспонирање на документите на ICAO со PANS статус (АЦВ бр. 10-888/1 од 30.09.2020)

11 Оперативна директива за безбедност за транспонирање на амандман 10 на ICAO Анекс 16, Том II (АЦВ бр. 10-950/1 од 15.10.2020)

12Оперативна директива за безбедност за транспонирање на амандманите од 76 до 79 на ICAO Анекс 3 (АЦВ бр. 10-1004/1 од 28.10.2020)

13Оперативна директива за безбедност за транспонирање на амандманите од 86 до 92 на ICAO Анекс 10, Том I (АЦВ бр. 10-1005/1 од 28.10.2020)
14Оперативна директива за безбедност за транспонирање на амандман 9 на ICAO PANS ATM Doc.4444 (АЦВ бр. 10-1030/1 од 05.11.2020)
15Оперативна директива за безбедност за транспонирање на Амандман 3 на ICAO PANS - ADR, Doc 9981 (АЦВ бр. 10-1101/1 од 30.11.2020)
 COVID 19
1Оперативна директива за безбедност со мерки за превенција на трансмисија на вирусот COVID 19
2Оперативна директива за безбедност за продолжување на рок на важност на дозволи и уверенија

3Оперативна директива за безбедност за утврдување на формат на пораките NOTAM во врска со мерките за COVID-19

4Оперативна директива за безбедност во воздушниот карго сообраќај

5Oперативна директива за безбедност во воздушниот сообраќај за преземање на мерки за заштита на патниците и персоналот поради пандемијата со COVID-19


6Оперативна директива за безбедност со мерки и постапки за членови на екипаж во воздухоплов


7Оперативна директива за безбедност со мерки за продолжување на операциите на аеродромите

8Оперативна директива за безбедност со мерки во врска со операциите за прифат и отпрема

9Oперативна директива за безбедност за дефинирање на непрекината работа на контролори на летање