АЦВ има регулаторни надлежности поврзани со организацијата на системот за потрага и спасување на воздухоплови.

Извршувањето на овие регулаторни функции опфаќа: планирање и координација на потрагата и спасувањето на воздухоплови, соработка и учествува во работата на Координативниот центар за спасување и Здружениот комитет за потрага и спасување и друго.

 

Skip to content