ЗВП бр.Национални закониСлужбен весник
1.1 Закон за воздухопловство14/24
1.1AЗакон за воздухопловство 200614/06
Закон за измени на Закон за воздухопловство 200724/07
Закон за измени на Закон за воздухопловство 2008103/08
Закон за измени на Закон за воздухопловство 201067/10
Закон за дополнување на Законот за воздухопловство24/12
Закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство80/12
Закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство155/12
Пречистен текст на Закон за воздухопловство68/13
Закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство42/14
Закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство97/15
Закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство152/15
Закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство 27/16
Закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство 31/16
Закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство 64/18
Закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство 220/19
Пречистен текст на Закон за воздухопловство48/20
1.2Закон за облигациони и стварно правни односи во воздушниот сообраќај85/08
Закон за изменување и дополнување на законот за облигациони и стварно правни односи во воздушниот сообраќај148/11
Закон за изменување и дополнување на законот за облигациони и стварно правни односи во воздушниот сообраќај10/15
Закон за изменување и дополнување на законот за облигациони и стварно правни односи во воздушниот сообраќаj150/15
Закон за изменување и дополнување на законот за облигациони и стварно правни односи во воздушниот сообраќа173/15
Skip to content