информации од јавен карактерРегулативаПодзаконски прописи за навигација
ЗВП Бр.Подзаконски прописи за навигацијаСлужбен весникЕУ Регулативи на кои упатува подзаконскиот акт
6.1Правилник за начинот, правилата и посебните услови за вршење на инспекциски надзор и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши инспекциски надзор на давањето на услугите на воздухопловна навигација91/19
6.2Уредба за начинот на давање на услугите на воздухопловна навигација како и посебните услови во однос на потребниот персонал, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење281/21
6.3Одлука за отпочнување на постапка за основање на акционерско друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловна навигација133/08
6.4План за имплементација на навигација заснована на перформански (PBN) на РСМбр. 41-1455/9 од 14.03.2023 год.
6.5Одлука за начинот нa определување нa висината нa надоместокот за користење нa услуги нa воздухопловна навигација и начинот нa наплата кaкo и висината и начинот нa определување на делот од надоместокот за користење на услугите на воздухопловна навигација194/19
6.5AОдлука за ослободување од плаќање на надоместокот за користење на услуги на воздухопловна навигација
121/21
6.6Правилник за траењето на непрекинатата работа, траењето на смените и должините на дневниот одмор на контролорите на летање и на помошникот на контролорот на летање23/09
94/14
6.7Правилник за постапки, процедури и минимум услови за безбедно полетување и слетување на цивилните воздухоплови294/212018/1048
6.8Уредба за организацијата и користењето на воздушниот простор281/21
6.9Уредба за правилата и условите за заемна оперативност на системите, нивните составни делови и поврзаните процедури за давање на услугите во воздухопловна навигација со европската ATM мрежа6/18
6.10Решение за формирање на Цивилно - воен комитет44-8773/1-17
44-7426/1
40-4099/1
40-9250/1
41-5004/1
6.11Правилник за формата, содржината и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверението за оспособеност за давање на услуги на воздухопловна навигација165/19
6.12 Одлука за дезигнација на давател на услуги на воздухопловна Навигација177/19
6.13Правилник за начинот на поставување, одржување и заштита на техничките средства, уреди и опрема за давање на услуги на воздухопловна навигација165/12
Skip to content