информации од јавен карактерРегулативаРегулативите и Директивите на ЕУ
Регулативи и директиви на ЕУ ЕЗ бр.
1Регулатива за кодексот на однесување за компјутерските системи за резервација2299/1989
2Директива за взаемно признавање на дозволи на персонал за вршење на должности во цивилното воздухопловство91/670
3 Регулатива за заеднички правила за поставување термини на аеродромите во Заедницата95/93
4 Регулатива за изменување на Регулативата (ЕЕЗ) бр. 2299/89 за кодексот на однесување за компјутерските системи за резервација3089/1993
5Директива за утврдување на основните принципи за водење на истрага при несреќи и инциденти во цивилната воздушна пловидба94/56
6 Регулатива за одговорноста на воздушните превознzици во случај на несреќи2027/1997
7Регулатива за изменување на Регулативата (ЕЕЗ) бр. 2299/89 за кодексот на однесување за компјутерските системи за резервација (КСР)323/1999
8Директива за утврдување правила и постапки во однос на воведувањето ограничувања на работењето поврзани со бучава на аеродромите во Заедницата2002/30
9Директива во врска со оценувањето на и управувањето со бучавата во животната средина2002/49
10 Регулатива за изменување на Регулативата (ЕЗ) бр.2027/97 на Советот за одговорноста на авиопревозниците во случај на несреќи889/2002
11Директива за известување за настани во цивилното воздухопловство2003/42
12Регулатива за заеднички спецификации за националните програми за контролата на квалитетот на воздухопловната безбедност1217/2003
13Регулатива за утврдување на правила за спроведување на издавање на уверенија за пловидбеност и заштита на животната средина и за воздухоплови и сродни производи, делови и уреди, како и за издавање на уверенија на проектантски и производствени организации 1702/2003
14Регулатива за постојана пловидбеност на воздухоплови и воздухопловни производи, делови и направи, како и за одобрување на организациите и персоналот вклучени во овие задачи2042/2003
15Директива за собирање и размена на податоци за безбедноста на воздухопловите кои ги користат аеродромите на Заедницата и за управување со системот за информации/податоци2004/36
16Регулатива за утврдување на заеднички правила за обештетување и помош на патници во случај на забранет влез на патници во воздухоплов и на откажување или големо доцнење на летови и за укинување на Регулативата (ЕЕЗ) бр. 295/91261/2004
17Регулатива за утврдување на рамката за создавање на единствено европско небо549/2004
18Регулатива за давање на услуги во воздухопловната навигација во единственото европско небо550/2004
19Регулатива во врска со барањето за осигурување за авионски превозници и воздухопловни оператори785/2004
20Регулатива за утврдување на заеднички услови за давање на услуги во воздухопловната навигација2096/2005
21Регулатива за утврдување на список на Заедницата на авиопревозници кои се предмет на забрана за работа во Заедницата и за информирање на патниците во авиосообраќајот за идентитетот на авиопревозниците кои работат и за укинување на член 9 од Директивата 2004/36/EЗ2111/2005
22Регулатива за утврдување на заеднички систем за наплата на услугите на воздухопловната навигација1794/2006
23Регулатива за таксите и давачките што ги собира Европската агенција за воздухопловна безбедност593/2007
24Регулатива која ги утврдува барањата за примена на протоколот за пренос на податоците за летот, со цел известување, координација и трансфер на летовите помеѓу контролните единици за воздушен сообраќај633/2007
25Регулатива која ги утврдува барањата за растојанието помеѓу говорните канали воздух-земја за единственото Европско небо1265/2007
26Регулатива за утврдување правила што спроведуваат вклучување на информации за настани во цивилното воздухопловство, разменети во согласност со Директивата 2003/42/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот, во централниот регистар1321/2007
27Регулатива за утврдување на извршните правила за ширење на информации до заинтересирани страни за појавите во цивилното воздухопловство споменати во член 7(2) од Директивата 2003/42/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот1330/2007
28Регулатива за заедничките правила во областа на цивилното воздухопловство и воспоставувањето на Европската агенција за безбедна воздушна пловидба, како и отповикување на Директивата 91/670/ЕЕЗ на Советот, Регулативата (ЕЗ) бр. 1592/2002 и Директивата 2004/36/ЕЗ216/2008
29Регулатива за заеднички правила во полето на обезбедувањето на цивилното воздухопловство и за укинување на Регулативата (ЕЗ) бр. 2320/2002300/2008
30Регулатива за воспоставување систем за контрола на безбедноста на софтверот што треба да се спроведе од давателите на услуги во воздушната пловидба и измена и дополнување на Анекс II кон Регулативата (ЕК) бр. 2096/2005482/2008
31Регулатива за утврдување мерки за спроведување на заеднички основни стандарди за воздухопловно обезбедување820/2008
32Регулатива за заедничките правила за вршење на воздухопловните услуги во заедницата (преработена)1008/2008
33Регулатива за измена на Регулативата (ЕС) Бр. 300/2008 на Европскиот парламент и на Советот, во однос на спецификациите за националните програми за контрола на квалитетот на полето на безбедноста на цивилното воздухопловство18/2010
34Регулатива за Кодекс на однесување во врска со компјутеризираните системи за резервации и повлекување на Регулативата на Советот (ЕЕС) Бр. 2299/8980/2009
Skip to content