Агенцијата за цивилно воздухопловство, како субјект кој согласно Законот за еднакви можности на жените и мажите ги воспоставува еднаквите можности и еднаквиот третман на жените и мажите, активно е вклучена во процесот на креирање, спроведување и следење на политиките за родовата еднаквост како и во промовирање на начелото за воведување еднакво учество на жените и мажите во областа за која е надлежна.

Skip to content