Почетназа нас

Почитувани патници,

Република Северна Македонија го има усогласено своето национално законодавство со правото на Европската унија кое се однесува на заштита на патничките права во воздушниот сообраќај односно со Регулативата на Советот и Европскиот Парламент (ЕЗ) 261/2004 за заштита на правата на патниците односно утврдување на заеднички правила за обесштетување и помош на патниците во случај на забранет влез на патниците во воздухоплов, откажување на лет или големо доцнење на нивните летови.

Оваа регулатива е преземена со Мултилатералната спогодба за формирање Европска заедничка воздухопловна област (ЕЗВО/ЕСАА) која е објавена во Службен весник на Република Македонија 27/2007 и 98/09 и е транспонирана во Законот за облигациони и стварно правни односи во воздушниот сообраќај (Службен весник на РМ 85/08; 148/2011; 10/2015; 150/2015; 173/2015).

Согласно преземената европска Регулатива (ЕЗ) 261/2004 авиопревозниците имаат законска обврска да ве информираат за вашите права во случај на забранет влез во воздухоплов, откажување на лет или големо доцнење на летот.

Патниците кои веруваат дека имаат валидна жалба против авиокомпанија во однос на забранет влез во воздухоплов, откажување на лет, големо доцнење на даден лет или сместување во пониска класа, прво треба таквата жалба да ја поднесат до авиокомпанијата што оперирала со тој лет. За таа намена може да се користи формуларот даден подолу или доколку постои, формулар за жалби на веб страната на самата авиокомпанија.

Доколку во рок од 6 недели по приемот на жалбата, авиокомпанијата не успее да Ви даде одговор или, доколку не сте задоволни од нивниот одговор, формуларот од жалбата (може да се користи копија од оригиналнлниот формулар испратен до авиокомпанијата) може да се испрати до Агенцијата за цивилно воздухопловство доколку настанот се случил при поаѓање на некој аеродром во Република Северна Македонија со било која авиокомпанија или се случил при поаѓање на аеродром во трета земја (не ЕЗВО/ЕСАА земја) на летови на кои Република Северна Македонија е крајна дестинација под услов авиопревозникот да е од ЕЗВО/ЕСАА земја.

Пријавата до  Агенцијата за цивилно воздухопловство може да се достави на формуларот даден подолу, по електронски пат на службената електронска адреса passengerrights@caa.gov.mk

или на поштенската адреса:

Агенцијата за цивилно воздухопловство
Даме Груев 1,
1000 Скопје,
Република Северна Македонија

 

Доколку инцидентот се случил при поаѓање од аеродром во ЕЗВО/ЕСАА земја (сите земји на ЕУ, земји од западен балкан, Норвешка, Исланд и Лихтенштајн) треба да стапите во контакт со Националното тело на таа ЕЗВО/ЕСАА земјата, а доколку инцидентот се случил на аеродром во трета земја (не ЕЗВО/ЕСАА земја) тогаш треба да стапите во контакт со Националното тело на ЕЗВО/ЕСАА земјата која е крајна дестинација на летот под услов авиопревозникот да е од ЕЗВО/ЕСАА земја.

Подолу е даден Формуларот за жалба до авиопревозникот и/или до надлежното Национално тело за спроведување, како и список на Националните тела за спроведување на жалби за заштита на правата на патниците во воздушен сообраќај на земјите-членки на Европската унија.

Оговорни лица за права на патници поврзани со одбиен влез во воздухоплов, откажување на лет или доцнење се Вети Ѓорѓиеска и Зоран Ангеловски

(контакт: passengerrights@caa.gov.mk тел. +389 3181 614 и +389 3181 662)

Одговорнo лицe за права на патници на лица со инвалидност e Раим Бајрами.

(контакт: rbajrami@caa.gov.mk ; тел:+078 482581)

Формулар за жалба до авиопревозник и/или Национално тело за спроведување

Список на национални тела за спроведување

Леток
Постер

© Copyright 2019. All Rights Reserved

Developed by Unet