BallinaTë drejtat e pasagjerëve

Të dashur pasagjerë,

Republika e Maqedonisë së Veriut ka harmonizuar legjislacionin e saj kombëtar me Ligjin e BE-së në lidhje me mbrojtjen e të drejtave të pasagjerëve në transportin ajror, dmth. Me Rregulloren e BE-së 261/2004 për mbrojtjen e të drejtave të pasagjerëve, dmth vendosjen e rregullave uniforme për kompensimin dhe ndihmën për udhëtarët në rast të mohimit të hipjes, anulimit ose vonesës së gjatë të fluturimit të tyre, dhe me Rregulloren e BE 1107/2006 në lidhje me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara dhe personave me lëvizshmëri të reduktuar kur udhëtojnë me avion.

Këto rregullore janë ndërmarrë në përputhje me Marrëveshjen Shumëpalëshe për Krijimin e Zonës së Përbashkët Evropiane të Aviacionit-ECAA (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë 27/07, 98/09 dhe 259/19).

Rregullorja e BE-së 261/2004 është transpozuar në Ligjin për Marrëdhëniet Kontraktuale dhe të Drejta Real në lidhje me Transportin e Aviacionit (Gazeta Zyrtare e RM 85/08; 148/2011; 10/2015; 150/2015 dhe 173/2015) dhe Rregullorja e BE-së 1107/2006 është transpozuar në Rregulloren për masat dhe procedurat për lehtësimin e aviacionit civil (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, Nr. 50/2011, 36/2013, 26/16; 37/18).

© Copyright 2019. All Rights Reserved

Developed by Unet

Skip to content