АЦВ има регулаторни надлежности поврзани со здравствената оспособност на персоналот во воздухопловстото и другиот стручен персонал на воздухопловната индустрија.

Извршувањето на овие регулаторни функции опфаќа: сертификација на лекари за воздухопловна медицина-АМЕ и на здравствени установи-АМС, извршување на првични лекарски прегледи, континуиран инспекциски надзор на сертифицираните лекари за воздухопловна медицина-АМЕ и на здравствените установи-АМС, инспекциски надзор на медицинските служби на аеродромите и друго.

 

Skip to content