Име на документБр.
1.Корисни информации за аеродроми, хелидроми, леталишта и терениCIV
2. Барање за издавање на согласност со услови за градба од аспект на безбедноста на воздушниот сообраќајCIV-SOGL
3. Барање за издавање на Уверение за аеродром или леталиштеCIV-UV
4. Уписен лист за аеродромиCIV-REG-01
5. Уписен лист за леталиштаCIV-REG-02
6. Уписен лист за терениCIV-REG-03
7. Извод од регистарот на аеродроми леталишта и терени во Република Македонија и издадени УверенијаCIV-REG