информации од јавен карактерИнформации од јавен карактер

Почитувани,
Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник на РМ” бр.13/06, 86/2008 и 6/2010), Агенцијата за цивилно воздухопловство ја изготви следната

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Службени лица за посредување со информации од јавен карактер

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Начин на поднесување на барање за пристап до информации од јавен карактер

Годишен извештај за 2019 година

Годишен извештај за 2020 година

Годишен извештај за 2021 година

Годишен план за проценка ризици од корупција на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2022 година

Годишен финансиски план за 2022

Годишна програма за работа и развоја за 2022

Листата на информации од јавен карактер на Агенцијата за цивилно воздухопловство ја сочинуваат следните групи на информации: