информации од јавен карактерИнформации од јавен карактер

Почитувани,
Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник на РМ” бр.13/06, 86/2008 и 6/2010), Агенцијата за цивилно воздухопловство ја изготви следната

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Службени лица за посредување со информации од јавен карактер

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Начин на поднесување на барање за пристап до информации од јавен карактер

Годишен извештај за 2019 година

Барања на информации од јавен карактер со одговори за 2020 година

Годишен извештај за 2020 година

Барања на информации од јавен карактер со одговори за 2021 година

Годишен извештај за 2021 година

Барања на информации од јавен карактер со одговори за 2022 година

Годишен извештај за 2022 година

Статут

Кодекс за административни службеници

Политика за интегритет

Правилник за утврдување на правила согласно член 24 од Законот за лобирање

Правилник за заштитено внатрешно пријавување

Годишен план за спречување на корупција и проценка на ризици во Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2023 година

Годишен план за проценка ризици од корупција на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2022 година

Антикорупциска програма на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2021 година

Годишна програма за работа и развој на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2022 година

Годишен финансиски план на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2022 година

Годишна програма за работа и развој на Агенција за цивилно воздухопловство за 2021 година

Годишен финансиски план на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2021 година

Извештај за реализација на Годишна програма за работа и развој на Агенција за цивилно воздухопловство за 2021 година

Извештај за реализација на Годишна програма за работа и развој на Агенција за цивилно воздухопловство за 2020 година