информации од јавен карактерИнформации од јавен карактер

Почитувани,
Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник на РМ” бр.13/06, 86/2008 и 6/2010), Агенцијата за цивилно воздухопловство ја изготви следната

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Статут

Кодекс за административни службеници

Политика за интегритет

Правилник за утврдување на правила согласно член 24 од Законот за лобирање

Правилник за заштитено внатрешно пријавување

Годишен финансиски план на Агенцијата за цивилно воздухопловство

Годишен финансиски план на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2023 година

Годишен финансиски план на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2022 година

Годишен финансиски план на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2021 година

Годишна програма за работа и развој на Агенцијата за цивилно воздухопловство

Годишна програма за работа и развој на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2023 година

Годишна програма за работа и развој на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2022 година

Годишна програма за работа и развој на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2021 година

Извештаи за реализација на Годишните програми за работа и развој на Агенција за цивилно воздухопловство

Извештај за реализација на Годишна програма за работа и развој на Агенција за цивилно воздухопловство за 2022 година

Извештај за реализација на Годишна програма за работа и развој на Агенција за цивилно воздухопловство за 2021 година

Извештај за реализација на Годишна програма за работа и развој на Агенција за цивилно воздухопловство за 2020 година

Годишни планови и Антикорупциски програми на Агенцијата за цивилно воздухопловство

Годишен план за спречување на корупција и проценка на ризици во Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2023 година

Годишен план за проценка ризици од корупција на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2022 година

Антикорупциска програма на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2021 година

Барање за пристап до информации од јавен карактер:

Агенција за заштита на правото за слободен пристап до информациите

Барања на информации од јавен карактер со одговори за 2022 година

Барања на информации од јавен карактер со одговори за 2021 година

Барања на информации од јавен карактер со одговори за 2020 година

Службени лица за посредување со информации од јавен карактер

Начин на поднесување на барање за пристап до информации од јавен карактер

Барање на информации од јавен карактер

Годишни извештаи за информации од јавен карактер:

Годишен извештај за 2022 година

Годишен извештај за 2021 година

Годишен извештај за 2020 година

Годишен извештај за 2019 година