Агенцијата за цивилно воздухопловство е организирана како воздухопловна власт на Република Северна Македонија со организациoна структура која обезбедува квалитетно и навремено извршување на безбедносните регулаторни функции опишани во ICAO Annex 19 и Doc.9734  (Safety Oversight System) како и останати функции поврзани со надзор на обезбедувањето (Security), економски надзор, права на летање итн.

Главни тела на Агенцијата се Управен одбор и Директор. Управниот одбор се избира од страна на Собранието на Република Северна Македонија. Директорот се избира од страна на Управниот одбор.

Во рамките на АЦВ функционираат следните организациони единици:

 Канцеларија за поддршка на директорот воспоставена заради непосредно извршување на работи кои се однесуваат на подршка на работењето на директорот.

Внатрешен ревизор кој води грижа за извршување, организирање и координирање на работењето на внатрешната ревизија, утврдување на постоење на конфликт на интереси при извршувањето на работните задачи, утврдување на нерегуларности и/или измами кои може да резултираат со кривична, прекршочна или дисциплинска постапка и др. согласно законските надлежности.

Одделение  за обезбедување во воздухопловството кој е надлежен за извршување на функции поврзани со надзор на обезбедувањето (Security) кај авиопревозници, аеродроми и даватели на услуги на воздухопловна навигација.

Сектор за административни и општи работи кој e надлежен за спроведување на нормативно-правни и стручно-административни работи, грижа за исполнување на обврските на Агенцијата кои произлегуваат од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, Законот за спречување на корупцијата, Законот за претставки и предлози, Законот за спречување на судир на интереси и други национални прописи,понатаму води грижа за проектирање, инсталирање, одржување и развој на информатичкиот систем во Агенцијата, организирање и грижа на општите и заедничките работи и останати работи согласно важечките прописи.

Сектор за финансиски работи  кој е надлежен за извршување на функции поврзани со финансиското работење на Агенцијата, како и економски надзор на авиопревозници, аеродроми и давателите  на услуги на воздухопловна навигација.

 Сектор за аеродроми и воздухопловна навигација кој е надлежен за извршување на главните регулаторни функции поврзани со безбедноста на аеродромите,  аеродромските услуги и воздухопловна навигација. Главните регулаторни функции на овој сектор опфаќаат сертификација, надзор и надзорни мерки спрема операторите на аеродромска инфраструктура, давателите на аеродромски услуги, даватели на услуги на воздухопловна навигација, како и организација на потрага и спасување на воздухоплови и испитување на воздухопловни инциденти.

Овој сектор исто така е надлежен и за заштита на правата на патници со посебни потреби и лицата со намалена подвижност во воздушниот сообраќај.

Сектор за меѓународно правни работи кој е надлежен за извршување на дел од главните регулаторни функции поврзани со регулирање на безбедноста, обезбедувањето, економските аспекти на воздушниот сообраќај и друго.Регулирањето преставува нормативна дејност на АЦВ со цел креирање на правна рамка по која ќе работи воздухопловната индустрија и опфаќа изготвување и донесување на национални прописи со цел усогласување со меѓународните и европски воздухопловни стандарди и прописи и учество во изготвување на меѓународни договори.

Овој сектор исто така е надлежен и за заштита на правата на патниците поврзани со долго доцнење на лет, откажување на лет или забранет влез во воздухоплов и други права кои произлегуваат од прифатените меѓународни договори, како и за издавање одобренија за летање и сообраќајни права на авиопревозниците.

Сектор за воздушен сообраќај кој е надлежен за извршување на главните регулаторни функции поврзани со безбедност на воздушниот сообраќај. Главните регулаторни функции на овој сектор опфаќаат сертификација, сертификација на центри за обука на воздухопловен персонал, надзор и надзорни мерки спрема оператори на воздухоплови, организации за градба, дизајн и одржување на воздухоплови, регистрација на воздухоплови, издавање на пловидбеност и негова континуирана проверка како и лиценцирање на воздухопловен персонал.

ОРГАНОГРАМ и Правилник за внатрешна организација на Агенцијата за цивилно воздухопловство