BallinaOrganizacioni

Agjencioni për Aviacion Civil është e organizuar si sferë e aviacionit në Republiken e Maqedonis së Veriut me struktur të organizuar e cila siguron kvalitet dhe kryerjen në kohë të sigurimit regullativ funkicione të përshkruara në ICAO Annex 19 dhe Doc. 9734 (Safety Oversight System)
Si dhe funksione të tjera të lidhura me mbykqyrjen e sigurimit (Security ), mbykqyrje ekonomike, të drejtat për udhtim etj.
Stafi kryesor I Agjencis janë Bordi drejtues dhe Drejtori. Bordi drejtues zgjedhet nga ana e Kuvendit të Republikës së Maqedonis së Veriut. Drejtori zgjedhet nga ana e Bordit drejtues.

Në kornizat e AAC funksionojnë njësit e organizacioneve të radhës:
Zyra për përkrahjen e drejtorit e themeluar për eksekutimin të menjëherëshëm të punëve të cilat bazohen në ndihmë të punimit të drejtorit.

Auditori e mbrendshme e cila kujdeset për kryerjen e, organizimin dhe kordinimin e punëve të mbrendshem të auditorit., përcaktimin e konflikit egzistues në interes gjatë kryerjes se detyrave të punsimit, përcaktimi I joregullativave dhe/ose mashtrimeve të cilët mund të rezultojn si kallëzim, thyerje ose proceduara disiplonore dhe tj. Në përputhëshmëri me kompetencat juridike.

Departamenti i sigurisë së Aviacionit i cili është përgjegjës për kryerjen e funksioneve të lidhura më mbykqyrjen e sigurmit ( Security ) tëk aviotransportuesit, aeroportet dhe dhënësit të ofertave të lundrimit ajror.

Sektori për administratim të punëve të përgjithëshme i cili është përgjegjës për zbatimin e normalivave të drejtsis dhe e punëve admistative-profesionale, kujdesi për mbushjen e kërkesave në Agjencionin të cilët dalin nga ligji për akses të lirë të karakterit publik, ligji për ndalimin e korupcionit, ligji për ankesa dhe sugjerime, ligji për ndalim të ndeshjes të interesave dhe regullatore tjera kombëtare, më pas kujdeset për projketimin, instalimin dhë mirëmbajtjen dhe zhvillimin e sistemit informativ të Agjencionit, organizim dhe kujdes të përgjithëshëm dhe punët e përbashkëta dhe në përputhshmëri me zhvillimin e vlefshëm.

Sektori për punët finansiare e cila është përgjegjëse për kryerjen e funksioneve të lidhura me punet finansiale të agjensisë, si dhe mbykqyrja ekonomike të aviotransportuesve, aeroporteve dhe dhënësit të ofertave në lundimin e aviacionit.

Sektori për aeroportet dhe lundimin e aviacionit i cili është përgjegjes për kryerjen e regulativave kryesore funksionet të lidhura me sigurmin e aeroporteve, ofertat e aeroporteve dhe lundimit të aviacionit. Regulativa kryesore e këtij sektori përfshin sertifikat, mbykqyrje dhe masa mbykqyrëse në bazë operatoreve të infrastruktures së aeroportit, dhënësi i ofertave të aeroportit, dhënësi i ofertave të lundimit të aviacionit, si dhe organizimin e kërkimit dhe shpëtimit të aviacionit dhe shqyrtimit në incidente të mjetit flutures.

Sektor për punët ndërkomtare e cila është përgjegjse për kryerjen e pjesës se regulativave kryesore funksionet të lidhura me regullativen e siguris, sigurimit, aspekti ekonomik i trafikut ajror dhe tjera. Regullativa përfaqson veprimtari normative e AAC me qëllim krijimin e kornizes ligjore me të cilen do të punoj indurstria e aviacionit dhe zë përgaditjen dhe sjelllen e zhvillimit kombëtarë me qëllim harmonizimin me standardet e aviaconit ndërkomtarë dhe europian dhe zhvillimi dhe pjesmarja në përgaditjen e marveshjës ndërkombtare.

Sektori për trafik ajror i cili është përgjegjës për kryrejen e regullativar kryesore funksione të lidhura me sigurimin e trafikut ajror. Regullativa kryesrore funksionet e këtij sektori përfshinë sertifikatat, sertifikata e qendrës për trajtim të personelit të aviacionit, mbikqyrje dhe masat mbykqyrse në bazë operatoreve të aviacionit, organizime për ndërtim, dizanjë dhe mirëmbatje të aviacionit, regjistrimit, dhënjës aftësis ajrore dhe kontrollimi i kontinuitetit si dhe licencimi i personelit të mjetit flutrues.

 

© Copyright 2019. All Rights Reserved

Developed by Unet

Skip to content