ПочетнаПодзаконски прописи за персонал
ЗВП Бр.Подзаконски прописи за персоналСлужбен весник
3.1Правилник за екипаж на воздухоплов228/20


3.2Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на персоналот на контрола на летање 129/17
89/18
177/18
158/19
3.2AПравилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на персоналот на контролата на летање (Важи само за помошник контролор)86/10
60/13
27/15
65/15
54/17
3.3Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и властувања на воздухопловно-техничкиот персонал за одржување на воздухоплови199/18
197/19
3.4Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и властувања на персоналот за поставување, одржување, контрола и мониторирање на техничките средства, уредите и опремата за давање на услуги на воздухопловна навигација73/09
139/18
111/19
254/20
3.6Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на инженери-летачи99/10
3.7Уредба за посебните услови начин и постапка на утврдување на здравствената способност на персоналот во воздухопловството, роковите на важење на лекарските уверенија и посебните услови што треба да ги исполнуваат здравствените установи и овластен лекар поединец за вршење на здравствени прегледи на персоналот во воздухопловството22/19
3.7AУредбата за посебните услови, начин и постапка на утврдување на здравствената способност на персоналот во воздухопловството, роковите на важење на лекарските уверенија и посебните услови што треба да ги исполнува лекар-поединец, лекар специјалист по општа медицина и лекар специјалист по медицина на трудот, за вршење на здравствени прегледи на персоналот во воздухопловството (Важи од 01.09.2022)157/21
3.8Правилник за формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверението за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал67/12
3.9 Правилник за форма, содржина, евиденцијата и начинот на издавањето и одземањето на службената легитимација на воздухопловниот инспектор153/13
103/19
3.12Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на персоналот кој врши работи во врска со утврдување на условите на летот и со постапките за подготвување на летот (FLIGHT DISPATCHER)161/11
108/12
09/16
3.13Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал179/11
90/16
3.14Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на пилоти на балони38/12
3.15Правилник за стручно оспособување на друг стручен персонал60/13
123/15
155/16
3.16Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на пилоти на едрилици108/12
118/13
131/17
3.17Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на падобрански персонал172/13
3.18 Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на персоналот за метеоролошко обезбедување на воздушниот сообраќај14/11
158/19
3.19Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на пилоти на крила за слободно летање 93/17
230/18
3.20Правилник за критериумите за овластување на лица за испитувачи во листата на воздухопловни стручњаци

203/19
3.21 Правилник за стручно оспособување, проверки и уверенија за стручна оспособеност на персоналот кој врши подготовка и издавање на воздухопловни информации, карти, публикации и процедури на летање85/07
54/17
3.22 Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволите и овластувањата на пилоти ултралесните летала (микролесните) и моторизираните крила106/07
112/12
170/16
3.23Правилник за персонал за регулирање на проток на сообраќај 127/20
3.24Правилник за начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор на стручното оспособување на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал, како и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши работи на инспектор215/16
10/19
3.25Правилник за начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор на здравствената способност и на вршењето на здравствените прегледи на персоналот во воздухопловството84/21