АЦВ има регулаторни надлежности поврзани со безбедноста и сигурноста на воздухопловните операции односно на самото летање.

Регулаторните функции на АЦВ во областа оператива опфаќаат:
– сертификација на субјекти за сите видови на воздушен сообраќај (воздушен превоз,
– специјализирани услуги со воздухоплов,
– воздухопловно спортски активности,
– континуиран инспекциски надзор на сертифицираните субјекти,
– инспекциски надзор на секаков вид на летање и друго.

Вулканска прашина  (кликни на линкот за повеќе информации)

 1. Уверение за исполнување на безбедносните услови за вршење на јавен воздушен превоз
 2. Специјализирани операции со воздухоплов
 3. Комерцијални високо-ризични операции со воздухоплов
 4. Некомерцијални операции со комплексни воздухоплови

 

Application Forms / Обрасци за аплицирање

 1. OPS-FRM-001 AOC Application form
 2. OPS-FRM-001C Schedule of events form
 3. OPS-FRM022 DECLARATION SPO/NCC Form
 4. OPS-FRM-008 Minimum Equipment List Application Form
 5. OPS-FRM-008B Statement of Compliance with EASA-OPS Part CAT.IDE-A
 6. OPS-FRM-008C Statement of Compliance with EASA-OPS Part CAT.IDE-H
 7. OPS-FRM-007 Notice of proposed amendments to Operations Manual
 8. OPS-FRM-020 Aircraft Lease Agreement Approval Application
 9. OPS-FRM-011 Aerodrome and Area of Operations 
 10. OPS-FRM-028 Code Share Agreement Notification
 11. OPS-FRM-024 High Risk Commercial Specialized Operations Application
 12. OPS-FRM-009 Low Visibility Operations Application
 13. OPS-FRM-010 RVSM Application
 14. OPS-FRM-039 EFB Application
 15. OPS-FRM-013 FSTD user approval Application
 16. OPS-FRM-013A  Aircraft vs FSTD Configuration Difference List
 17. OPS-FRM-031 Demonstration flight Application
 18. OPS-FRM-012 HEMS Application
 19. OPS-FRM-014 HHO Application
 20. OPS-FRM-030 Air Show Application
 21. OPS-FRM-041 Cabin Crew Initial Safety Training Organization Application

Compliance Checklist & Statement / Листи за проверка и изјава за сообразност

 1. OPS-CHK-001CAT AOC Compliance Checklist and Statement – Annex IV Part CAT – Initial AOC only
 2. OPS-CHK-001ORO AOC Compliance Checklist and Statement -Annex III Part ORO – Initial AOC only
 3. OPS-CHCK-001 SPA AOC Compliance Checklist and Statement – Annex V Part SPA
 4. OPS- CHK-022 Compliance Checklist and Statement – SMS Manual
 5. OPS-CHK-022 Compliance Checklist and Statement -PART NCC
 6. OPS-CHK-022 Compliance Checklist and Statement -PART SPO
 7. OPS-CHK-007 OM Compliance Statement and Checklist
 8. OPS-CHK-16 – EASA FTL Regulations Compliance Table OM initial issue
Skip to content