информации од јавен карактерКомерцијални високо-ризични операции со воздухоплов

Високо-ризични операции, се оние активности со воздухоплов кои претставуваат голем ризик, особено за трети страни на теренот. Секоја активност ќе треба да ја процени операторот. Доколку операторите проценат дека активноста претставува висок ризик, тие мораат да се пријават на МКД АЦВ или на нивната надлежна власт од земја-членка на ЕАЅА за добивање одобрение за операции од висок ризик.

Секоја активност треба да се процени според специфичната природа на активноста, опкружувањето во кое се спроведува и дали активноста претставува голем ризик особено за трети страни на теренот.

Забелешка: Само Комерцијалните Специјализирани Оператори поднесуваат барање за одобрување на операции со висок ризик.

 

Ова е списокот со високо-ризични комерцијални специјализирани операции за кои е потребно одобрување:

  1. Операции со надворешен товар на хеликоптер (HESLO);
  2. Операции со човечки надворешен товар (HEC);
  3. Операции во кои се испуштаат штетни супстанции од леталото за време на летот и кога испуштањето на супстанциите влијае врз маневрирањето на леталото;
  4. Секоја комерцијална специјализирана операција над густо населените области во градовите и населените места или над групи луѓе на отворено при што летовите се извршуваат под минималните пропишани височини;

Аплицирање за одобрување на високо-ризични операции

Одобрување за операции со висок ризик може да се додели само на декларирани оператори за специјализирани услуги. Апликацијата за одобрување на високо-ризични операции треба да биде поднесена минимално 60 дена пред почеткот на активноста и мора да го содржи следново:

  1. Опис на системот за управување со операторот, вклучително и организациската структура
  2. Проценка на ризик за планираната операција
  3. Стандардни оперативни процедури

Поднесувањето на пополнета апликација за специјализирани операции со висок ризик (OPS-FRM-024) е задолжително.

 

Забелешка: SPO.OP.230 и неговите AMC и GM даваат детални информации за тоа како да се воспостават стандардни оперативни постапки и проценки на ризик.

Skip to content