информации од јавен карактерРегулативаПодзаконски прописи за аеродроми
ЗВП Бр.Подзаконски прописи за аеродромиСлужбен весникЕУ Регулативи на кои упатува подзаконскиот акт
5.2Правилник за посебните услови за планирање, проектирање, изградба и реконструкција на аеродром143/09
156/12
5.3Правилник за начинот на користење, држување и контролирање на површините за маневрирање, платформите, објектите, инсталациите, уредите и опремата на аеродромот191/15
172/16
261/20
5.4Правилник за начинот на обележување на површините за маневрирање, платформите и други површини на аеродром односно летали151/07
96/10
148/12
5.5Правилникот за условите за поставување, градба и обележување на објекти, инсталации и уреди во зоната на аеродром, објекти и уреди за контрола на летањето, и објекти надвор од зоната на аеродромот кои што можат да влијаат на безбедноста на воздушниот сообраќај и условите и начинот на обработка на земјиштето во зоната на аеродромот и земјиштето во негова непосредна близина130/07
156/12
149/15
5.6Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистар на аеродроми, регистар на леталишта и евиденција на терени151/07
196/18
136/19
5.7Правилник за услови и начин на давање на аеродромски услуги од страна на службите за прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта и снабдување на воздухопловите со гориво и мазиво67/12
148/12
5.8Правилник за услови и начин на организирање на противпожарно-спасувачко обезбедување на аеродром и леталиште и давање на аеродромски услуги од страна на противпожарно-спасувачка служба на воздухопловно пристаниште134/10
5.9Правилник за услови и начин на организирање на медицинско обезбедување на аеродром или леталиште и давање на аеродромски услуги од страна на службата за итна медицинска помош нa воздухопловно пристаниште134/10
5.10Правилник за условите за безбедност на воздушниот сообраќај за користење на терен и за начинот и условите за одржување на леталиште151/07
196/18
5.11Национална програма за олеснување на превозот во воздушниот сообраќај163/18
5.14Одлука за висината и начинот на утврдување на делот од надоместокот за обезбедување од дејствија на незаконско постапување и на делот од надоместоците за користење на аеродромска инфраструктура 154/09 (со важност до 01.03.2010)
5.15Одлука за престанок и давање на времено користење на недвижни ствари - леталишта од Агенцијата за цивилно воздухопловство на единиците на локалната самоуправа139/08
5.16Одлука за преобразба на Јавното претпријатие за аеродромски услуги Македонија – Скопје во акционерско друштво во државна сопственост35/18
5.18Одлука за формирање на Национален комитет за олеснување 169/17
5.20Правилник за формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување, промена и пренос на уверението за исполнување на условите за безбедно користење на аеродром или леталиште127/14
157/19
5.23Правилник за начинот, правилата и посебните услови за вршење на инспекциски надзор на аеродроми, леталишта, терени и на давањето на аеродромски услуги и посебните услови кои треба да ги исполнува лицето за да врши инспекциски работи163/13
215/16
5.24Одлука за престанок и давање на користење на недвижни ствари23/08
5.26Одлука за престанок и давање на користење на недвижна ствар -бетонска подлога за хелокоптер на аеродромот Александар Велики Скопје од Агенцијата за цивилно воздухопловство на Министерството за одбрана137/08
5.27Одлука за престанок и давање на користење на недвижна ствар – хангар во општина Струмица од Агенцијата за цивилно воздухопловство на општина Струмица137/08
5.28Уредба за правилата за доделување на слотови121/10
125/10
5.29Уредба за мерките и процедурите за олеснување во цивилното воздухопловство50/11
36/13
26/16
37/18
236/21
Skip to content