Регулатива

 • |

Како една од најважните надлежности на АЦВ е регулирањето односно воспоставувањето на национален правен систем за сите воздухопловни области.

Регулаторните функции на АЦВ поврзани со  регулирањето ги извршува нејзиниот  Сектор за меѓународно правни работи.

Извршувањето на регулаторните функции поврзани со регулирањето опфаќа:

 • изготвување  и донесување на безбедносни, сигурносни и економски воздухопловни правила и прописи;
 • транспозиција на меѓународни и европски стандарди и правила во националните прописи;
 • постапка за склучување на билатерални и мултилатерални договори
 • грижа да другите национални прописи се во согласност со воздухопловните правила и прописи и ратификуваните меѓународни договори за воздушен сообраќај.

АЦВ води евиденција на сите воздухопловни правила и прописи,вклучително и ратификуваните мултилатерални спогодби  кои важат во Република Македонија во Збирка на воздухопловни прописи.

 

 

Упатство:

Оние прописи од Збирката на воздухопловни прописи кои не можат да се отворат на оваа веб страна може да се најдат по бројот на службениот весник на веб страната на Службен весник www.slvesnik.com.mk со отварање на рубриката “Бесплатни изданија“.

АЦВ одржува листа на склучени билатерални договори за  редовен воздушен  сообраќај.

 

Листа на билатерални спогодби за воздушен сообраќај 25.01.2018

 

 АЦВ води евиденција на  сите  транспонирани меѓународни и  европски стандарди и правила во националните прописи на Република  Македонија:

 

Статус на транспонираниJARs

Статус на транспонирани ЕСАРРИ на Еуроконтрол

Статус на транспонирани ЕУ регулативи и директиви од ЕЗВО спогодбата 27.09.2016

Статус на транспонирани ICAO анекси – 15.09.2016

 АЦВ врши превод и  води евиденција на преводите на прифатените меѓународни и европски стандарди и прописи кои можете да ги преземете од тука:

 • CAA Macedonia
 • |
 • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
 • |
 • Phone + 389 2 3114 046
 • |
 • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika