BallinaRregullorja

Një nga përgjegjësitë më të rëndësishme të AAC-së është rregullimi dhe krijimi i Sistemit Ligjor Kombëtar të Aviacionit për të gjitha zonat e aviacionit.

Funksionet rregullatore të AAC-së në lidhje me rregullimin kryhen nga Divizioni i saj Ligjor Ndërkombëtar.

Duke ushtruar funksionet rregullatore në lidhje me rregulloren, AAC-ja kryen:

  • Hartimi dhe miratimi i rregullave dhe rregulloreve të mbrjtjes, sigurisë dhe ekonomisë së aviacionit;
  • Transpozimi i standardeve dhe rregullave ndërkombëtare dhe evropiane në legjislacionin kombëtar;
  • Pjesëmarrja në procedurën për marrëveshjet bilaterale dhe multilaterale të aviacionit;
  • Respektimi i rregullave dhe rregulloreve të tjera kombëtare për të kontrolluar nëse ato janë në përputhje me rregullat dhe rregulloret kombëtare të aviacionit dhe marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara të aviacionit.

AAC mban shënime për të gjitha rregullat dhe rregulloret e aviacionit në Kodin e Rregullave të Aviacionit (ARC) dhe të Marrëveshjeve Ndërkombëtare në Kodin e Marrëveshjeve Ndërkombëtare (IAC).

Udhëzimet:

Ato Rregullore të Aviacionit që nuk mund të hapen nga kjo faqe në internet, ato mund të gjenden nga numri i ditarit zyrtar të rregullores në faqen e Gazetës Zyrtare: www.slvesnik.com.mk duke klikuar në artikullin “Shtesa falas”.

AAC mban shënime për të gjitha standardet dhe rregullat ndërkombëtare dhe evropiane të transpozuara brenda rregullave dhe rregulloreve kombëtare:

Statusi i transpozimit të Rregullave dhe Direktivave të BE-së, pjesë e Marrëveshjes ECAA – 29.10.2020

Statusi i transpozimit të Anekseve të ICAO – 15.09.2016

AAC kryen përkthime dhe mban shënime për të gjitha standardet dhe rregullat ndërkombëtare dhe evropiane të transpozuara si:

  • ICAO-SARPs
  • JAA-JARc
  • EUROCONTROL-ESARRs;
  • Rregulloret dhe direktivat e BE-së;
  • EASA-CS

© Copyright 2019. All Rights Reserved

Developed by Unet

Skip to content