информации од јавен карактерБезбедностПловидбеност и одржување на воздухоплови

АЦВ има регулаторни надлежности поврзани со безбедноста на самите воздухоплови.

Регулаторните функции на АЦВ во областа пловидбеност и регистрација на воздухоплови опфаќаат: издавање на сертификати за пловидбеност, одржување, регистрација на цивилни воздухоплови, сертификација на правни лица за градба, дизајн и одржување на воздухоплови и нивни делови, континуиран инспекциски надзор на сертифицираните субјекти и друго.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ ПО ДЕЛ 66

Skip to content