Shpallje për shitje të lokaleve afariste në pronësi të Agjencisë së Aviacionit Civil përmes ofertave elektronike publike

Shtojca 1- Formulari i aplikimit