BallinaTë drejtat e pasagjerëveTë drejtat e pasagjerëve

Republika e Maqedonisë ka nevojë për miratimin e tij ligjërisht për miratimin e ligjit të Evropës Evropiane që kujdeset për mbrojtjen e vendit tuaj për shkak të trafikut ajror, sipas Rregullatorit të BE-së 261/2004, në rast se ju lejoni, duke hequr dorë nga pushimi ose duke u larguar nga përdorimi i patriotëve në ajër, si dhe në BE Rregullatori 1107/2006, i cili paraqitet në praktikën e personave me nevoja të veçanta dhe mundësinë e rënies së forcës në ajrin e trafikut.

Nëse rregulloheni kur merreni me shumëllojshmëri muzikore për formimin e rajonit evropian të përbashkët ajror (ЕЗВО / ЕСАА) që publikohet në “Gazeta zyrtare e RM” nr. 27/07 dhe 98/09 dhe “Службен весник në Republikën e Северна Македонија” nr. 259/19.

Rregullatori i BE-së 261/2004 është transporti në mënyrë të detyrueshme për transportimin dhe ndërtimin e praktikave të zakonshme në trafikun ajror (“Gazeta zyrtare e RM” бр. 85/08, 148/11, 10/15, 150/15 dhe 173/15), ndërsa Rregullatori i BE-së 1107/2006 është transportuar në Urdhja për medikamentet dhe procedurat për lirimin e ajrit në ajrin e duhur (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 50/11, 36/13, 26/16 dhe 37/18).

© Copyright 2019. All Rights Reserved

Developed by Unet

Skip to content