ПочетнаРегулативаПодзаконски прописи за воздушен сообраќај
БројНазив на документотБр. На службен весник
2.1Уредба за субјектите, условите и начинот на лансирање на ракети против градоносни облаци39/12
2.2Правилник за правила и постапки на летање на воздухопловите26/18
94/19
203/19
2.3Правилник за начинот и правилата на летање со едрилици 162/12
2.4Правилник за начинот и правилата за скокање со падобран 153/13
2.5Уредба за принципите по кои се води истражувањето на несреќи, сериозни инциденти, инциденти и настани на цивилни и државни воздухоплови како и начинот на нивно пријавување137/10
81/19
2.6Правилник за правилата за утврдување на листата на превозници кои се предмет на оперативна забрана 2/19
113/19

171/20
2.7Одлука за формирање на Комитет за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти 49/12
73/18
2.7АРешение за именување на членови на КИНСИВ 19.18 19/18
217/19
2.8Правилник за заедничките основни правила за дејностите во цивилното воздухопловство 214/20
2.9Уредба за условите под кои воздухоплов без екипаж може да лета во македонскиот воздушен простор187/17
152/18
2.10 Правилник за начинот на вршење на специјализирани услуги со воздухоплов и посебните услови во однос на воздухопловите, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење159/07
122/13
121/15
68/18
113/19
2.11 Уредба за посебните услови, начинот и постапката за добивање на одобрение за летање38/13
131/15
131/16
152/18
Консолидиран текст
2.12Правилник за начинот на вршење на превоз за сопствени потреби, како и посебните услови во однос на воздухопловите, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење90/09
49/11
159/11
122/13
2.13Правилник за начинот и правилата на летање со крила за слободно летање217/16
122/19
2.14Правилник за начинот и правилата на летање со балони134/08
2.15Правилник за услови и начин на организирање на воздухопловни манифестации87/12
169/16
2.16Правилник за начинот и правилата на моделарство134/08
2.17Правилник за посебните услови, начинот и правилата за организирање на натпревари161/13
169/16
119/19
2.18Правилник за начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор на специјализирани услуги со воздухоплов и воздухопловно спортски дејности, како и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши работи на инспектор41/17
119/19
2.19Правилник за формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверението за работа за вршење на воздушен превоз за сопствени потреби80/13
2.20Правилник за формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверение за работа за вршење на специјализирани услуги со воздухоплов51/13
2.21Правилник за организацијата на работното време, времето на летање и времетраењето на одморот на членовите на екипажот на воздухоплов13/15
199/19
2.22Правилник за начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор на заштитата на патничките права во воздушен сообраќај, како и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши работи на инспектор215/16
119/19
2.23Уредба за начинот , организацијата и субјектите на потрага и спасување на воздухоплов36/13
2.24Правилник за начинот на вршење на јавен воздушен превоз како и посебните услови во однос на потребниот персонал, воздухопловите,опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење185/19
2.26Правилник за начинот и правилата на летање со ултралесните летала(микролесните) и моторизираните крила106/07
170/16
126/19
2.27Правилник за начинот, правилата и посебните услови за вршење на инспекциски надзор и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши инспекциски надзор на јавен воздушен превоз179/19
2.28Уредба за начинот и постапката за враќање и присилно слетување на воздухоплов кој се приближува кон подрачје на забранета, условно забранета или опасна зона или лета низ неа08/12
2.29Правилник за начинот и условите за лансирање на ракети и други;летачки објекти за научни, спортски и други цели што можат да ја загрозат безбедноста на воздушниот сообраќај134/08
2.30Програма за определување средства потребни за доделување финансиска поддршка за потикнување и развој на воздушниот сообраќај во Република Македонија на домашни и странски превозници за период од 2012-2014 година42/12
97/12
2.30а Програма за определување средства потребни за доделување финансиска поддршка за потикнување и развој на воздушниот сообраќај во Република Македонија на домашни и странски превозници за период од 2015-2018 година167/14
2.31Уредба за начинот и поблиските критериуми за доделување на финансиска поддршка на домашни и странски авиопревозници и потребната документација која треба да се достави од корисниците на финансиската поддршка176/14
114/18

© Copyright 2019. All Rights Reserved

Developed by Unet