информации од јавен карактерРегулативаПодзаконски прописи за летачки операции
ЗВП Бр.Подзаконски прописи за летачки операцииСлужбен весникЕУ Регулативи на кои упатува подзаконскиот акт
2.1Уредба за субјектите, условите и начинот на лансирање на ракети против градоносни облаци39/12
2.2Правилник за правила и постапки на летање на воздухопловите26/18
94/19
203/19
301/21
2.3Правилник за начинот и правилата на летање со едрилици 162/12
2.4Правилник за начинот и правилата за скокање со падобран 143/22
2.6Правилник за правилата за утврдување на листата на превозници кои се предмет на оперативна забрана 2/19
113/19

171/20
2.9Уредба за условите под кои воздухоплов без екипаж може да лета во македонскиот воздушен простор187/17
152/18
2.11Уредба за посебните услови, начинот и постапката за добивање одобрение за летање на цивилни и државни воздухоплови264/21
2.13Правилник за начинот и правилата на летање со крила за слободно летање217/16
122/19
2.14Правилник за начинот и правилата на летање со балони134/08
2.15Правилник за услови и начин на организирање на воздухопловни манифестации87/12
169/16
2.16Правилник за начинот и правилата на моделарство134/08
2.17Правилник за посебните услови, начинот и правилата за организирање на натпревари како воздухопловно-спортска дејност291/21
2.21Правилник за организацијата на работното време, времето на летање и времетраењето на одморот на членовите на екипажот на воздухоплов291/21
2.22Правилник за начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор на заштитата на патничките права во воздушен сообраќај, како и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши работи на инспектор215/16
119/19
2.24Правилник за летачки операции283/20
2.26Правилник за начинот и правилата на летање со ултралесните летала(микролесните) и моторизираните крила106/07
170/16
126/19
2.27Правилник за начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор на летачки операции, како и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши работи на инспектор на летачки операции64/21
2.28Уредба за начинот и постапката за враќање и присилно слетување на воздухоплов кој се приближува кон подрачје на забранета, условно забранета или опасна зона или лета низ неа08/12
2.29Правилник за начинот и условите за лансирање на ракети и други;летачки објекти за научни, спортски и други цели што можат да ја загрозат безбедноста на воздушниот сообраќај134/08
2.30Програма за определување средства потребни за доделување финансиска поддршка за потикнување и развој на воздушниот сообраќај во Република Македонија на домашни и странски превозници за период од 2023-2025 година249/22
2.31Уредба за начинот и поблиските критериуми за доделување на финансиска поддршка на домашни и странски авиопревозници и потребната документација која треба да се достави од корисниците на финансиската поддршка249/22