информации од јавен карактерРегулативаПодзаконски прописи за летачки операции
ЗВП Бр.Подзаконски прописи за летачки операцииСлужбен весникЕУ Регулативи на кои упатува подзаконскиот акт
2.1Уредба за субјектите, условите и начинот на лансирање на ракети против градоносни облаци39/12
2.2Правилник за правила и постапки на летање на воздухопловите26/18
94/19
203/19
301/21
2.3Правилник за начинот и правилата на летање со едрилици 162/12
2.4Правилник за начинот и правилата за скокање со падобран 143/22
2.6Правилник за правилата за утврдување на листата на превозници кои се предмет на оперативна забрана 233/23
32005R2111, 32018R1139
32006R0473
32022R2295
2.9Уредба за условите под кои воздухоплов без екипаж може да лета во македонскиот воздушен простор187/17
152/18
2.11Уредба за посебните услови, начинот и постапката за добивање одобрение за летање на цивилни и државни воздухоплови264/21
2.13Правилник за начинот и правилата на летање со крила за слободно летање217/16
122/19
2.14Правилник за начинот и правилата на летање со балони134/08
2.15Правилник за услови и начин на организирање на воздухопловни манифестации87/12
169/16
181/23
2.16Правилник за начинот и правилата на моделарство134/08
2.17Правилник за посебните услови, начинот и правилата за организирање на натпревари како воздухопловно-спортска дејност291/21
2.21Правилник за организацијата на работното време, времето на летање и времетраењето на одморот на членовите на екипажот на воздухоплов291/21
2.22Правилник за начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор на заштитата на патничките права во воздушен сообраќај, како и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши работи на инспектор257/23
2.24Правилник за летачки операции221/2332008R1008, 32018R1139, 32019R0002, 32020R0696, 32020R2114, 32020R2115

32012R0965, 32013R0800, 32014R0071, 32014R0083, 32014R0379, 32015R0140, 32015R0640, 32019R0133, 32015R1329, 32015R2338, 32016R1199, 32017R0363, 32018R0394, 32018R1042, 32020R0745, 32018R1975, 32019R1384, 32019R1387, 32020R1176, 32020R2036, 32021R1296, 32021R2237, 32022R2203, 32023R0203, 32023R0217, 32023R1020

32011R1332, 32016R0583

32014R0452, 32016R1158, 32023R0659


2.26Правилник за начинот и правилата на летање со ултралесните летала(микролесните) и моторизираните крила106/07
170/16
126/19
2.27Правилник за начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор на летачки операции, како и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши работи на инспектор на летачки операции64/21
2.28Уредба за начинот и постапката за враќање и присилно слетување на воздухоплов кој се приближува кон подрачје на забранета, условно забранета или опасна зона или лета низ неа08/12
2.29Правилник за начинот и условите за лансирање на ракети и други;летачки објекти за научни, спортски и други цели што можат да ја загрозат безбедноста на воздушниот сообраќај134/08
2.30Програма за определување средства потребни за доделување финансиска поддршка за потикнување и развој на воздушниот сообраќај во Република Македонија на домашни и странски превозници за период од 2023-2025 година249/22
2.31Уредба за начинот и поблиските критериуми за доделување на финансиска поддршка на домашни и странски авиопревозници и потребната документација која треба да се достави од корисниците на финансиската поддршка249/22
Skip to content