информации од јавен карактерПодзаконски прописи за воздухопловите
ЗВП Бр.Подзаконски прописи за воздухопловитеСлужбен весникЕУ Регулативи на кои упатува подзаконскиот акт
4.1Правилник за проектирање, градба и пловидбеност на воздухоплови 301/21
32012R0748
32013R0007
32014R0069
32015R1039
32016R0005
32019R0897
32020R0570
4.2Правилник за начинот и местото на обележување на воздухоплови регистрирани и евидентирани во Република Македонија со знаците за државна припадност, регистарските ознаки и другите ознаки13/15
21/18
119/19
4.3Правилник за посебните услови за градба и одржување на падобрани153/13
110/18
119/19
4.4Правилник за максимално дозволена јачина на бучава односномаксимално дозволено количество емисија на гасови кои се создаваатпри полетување, во текот на летот и при слетување на воздухоплови119/10
4.5Правилник за градба, утврдување на пловидбеност и одржување на крила за слободно летање 217/16
125/19
4.7Правилник за регистрација на воздухоплови-107/24
4.7.АПравилник за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на воздухоплови, како и податоците што се доставуваат до Централниот регистар на Република Македонија.
(Важи само за регистрација на воздухоплови без екипаж до 31.12.2024 година).
20/11
66/19
4.8Правилник за формата, содржината, евиденцијата и постапката за издавање и промена на уверението за регистрација на воздухоплов и уверението за привремена регистрација на воздухоплов294/21
4.9Правилник за начинот на водење на евиденција на воздухоплови кои не се по ICAO стандарди како и за аматерски градени воздухоплови47/12
52/14
119/19
4.10Правилник за одржување на воздухоплови291/21
32014R1321 (дел М и 145)
32015R1088
32015R1536
32018R1142

32015R0640
32019R0133
4.11Правилник за условите и надзор на градбата и начинот на утврдување на пловидбеност на ултралесните летала (микролесните) и моторизираните крила159/07
13/15
119/19
4.12Правилник за начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор на воздухоплови, како и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши работи на инспектор на воздухоплови49/22
Skip to content