ПочетнаПодзаконски прописи за воздухопловите
ЗВП Бр.Подзаконски прописи за воздухопловитеСлужбен весник
4.1Правилник за посебните услови за проектирање и градба на воздухоплов и измена на воздухоплов, мотор, елиса и опрема на воздухоплов, техничка контрола на градбата и изработка на техничко-технолошка документација, испитување за оцена на сообразност и начинот и постапката на утврдување на пловидбеност, како и формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверенијата за градба, за тип, пловидбеност, бучава и емисија на гасови
141/17
75/18
119/19
4.2Правилник за начинот и местото на обележување на воздухоплови регистрирани и евидентирани во Република Македонија со знаците за државна припадност, регистарските ознаки и другите ознаки13/15
21/18
119/19
4.3Правилник за посебните услови за градба и одржување на падобрани153/13
110/18
119/19
4.4Правилник за максимално дозволена јачина на бучава односномаксимално дозволено количество емисија на гасови кои се создаваатпри полетување, во текот на летот и при слетување на воздухоплови119/10
4.5Правилник за градба, утврдување на пловидбеност и одржување на крила за слободно летање 217/16
125/19
4.7Правилник за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на воздухоплови, како и податоците што се доставуваат до Централниот регистар на Република Македонија20/11
66/19
4.8Правилник за формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање и промена на уверението за регистрација на воздухоплови24/11
77/14
119/19
4.9Правилник за начинот на водење на евиденција на воздухоплови кои не се по ICAO стандарди како и за аматерски градени воздухоплови47/12
52/14
119/19
4.10 Правилник за начинот на одржување и техничка контрола на одржувањето на воздухоплов, мотор, елиса и опрема на воздухоплов, изработка на техничко-технолошка документација за одржувањето и посебните услови во однос на потребниот персонал, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење, како и формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверението за исполнување на условите за одржување на воздухоплови139/17
75/18
4.11Правилник за условите и надзор на градбата и начинот на утврдување на пловидбеност на ултралесните летала (микролесните) и моторизираните крила159/07
13/15
119/19
4.12Правилник за начинот, правилата и посебните услови за вршење инспекциски надзор и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши инспекциски работи од областа на воздухопловите, нивната градба, одржување и пловидбеност15/19
175/19