Скопје, 23.03.2011

 

“Одличната соработка помеѓу Република Македонија и Швајцарија во областа на воздухопловството резултираше со потпишување на Меморандум за разбирање за измена на постојниот меморандум од 2009 година помеѓу Агенцијата за цивилно воздухопловство и швајцарската воздухопловна власт ФОКА со кој се воведува полиберален режим при одобрување на нередовен превоз на линиите помеѓу овие две земји. Деталите од меморандумот се дадени подолу.”

Меморандум за разбирање