Скопје, 01.12.2011

 

Директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство ги донесе следните подзаконски акти :

  • Правилник за изменување на Правилникот за правила и постапки на летање на воздухопловите објавен во “Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2011;
  • Правилник за изменување на Правилникот за начинот на вршење на превоз за сопствени потреби, како и посебните услови во однос на воздухопловите, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење објавен во “Службен весник на Република Македонија“ бр. 159/2011) и
  • Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на персоналот кој врши работи во врска со утврдување на условите на летот и со постапките за подготвување на летот (FLIGHT DISPATCHER) објавен во “Службен весник на Република Македонија“ бр.161/2011.